Změna delegovaného aktu k Celnímu kodexu Unie týkající se některých ustanovení k původu zboží
Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Změna delegovaného aktu k Celnímu kodexu Unie týkající se některých ustanovení k původu zboží

​Dne 10. listopadu 2021 bylo v Úředním věstníku EU č. L 396 zveřejněno "Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1934 ze dne 30. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o některá ustanovení týkající se původu zboží".

 

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1934

ze dne 30. července 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o některá ustanovení týkající se původu zboží

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na články 62 a 65 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 60 nařízení (EU) č. 952/2013 stanoví pravidla pro určení nepreferenčního původu zboží. V souladu s odstavcem 1 uvedeného článku se má za to, že zboží zcela získané v jediné zemi nebo na jediném území se považuje za zboží pocházející z této země nebo z tohoto území. S cílem objasnit, jak určit nepreferenční původ rostlinných produktů, které mají být považovány za zcela získané v jediné zemi nebo na jediném území, je nezbytné změnit čl. 31 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (2), aby bylo upřesněno, že rostlinné produkty musí být nejen sklizeny, ale také vypěstovány pouze v příslušné zemi nebo na příslušném území.

(2)

S cílem sladit určování nepreferenčního původu produktů, u nichž zpracování nebo opracování nejsou hospodářsky odůvodněné, na něž se vztahuje či nevztahuje příloha 22-01 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, je nezbytné změnit čl. 33 třetí pododstavec uvedeného nařízení a upřesnit, že kritérium týkající se určení větší části použitých materiálů by mělo být založeno na hmotnosti nebo hodnotě uvedených materiálů. Specifikace by měla být provedena podle kapitol nomenklatury harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží přijatého organizací zřízenou Úmluvou o zřízení Rady pro celní spolupráci, podepsanou v Bruselu dne 15. prosince 1950 (dále jen „harmonizovaný systém“).

(3)

V souladu s článkem 34 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se minimální operace nepovažují za podstatné hospodářsky odůvodněné zpracování nebo opracování pro účely udělení statusu nepreferenčního původu. Proto je v případech, kdy poslední zpracování zboží spočívá v minimální operaci, nezbytné stanovit metodu umožňující určení nepreferenčního původu dotyčného zboží. Článek 34 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by měl být doplněn tak, aby stanovil, že toto zboží by mělo být považováno za zboží, které bylo naposledy podstatně opracováno nebo zpracováno v zemi nebo na území, kde má svůj původ větší část materiálů, a to buď na základě hmotnosti nebo hodnoty materiálů, podle potřeby podle kapitol harmonizovaného systému.

(4)

Podle čl. 35 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se má za to, že podstatné náhradní díly určené pro zboží ze seznamů ve zvláštních oddílech kombinované nomenklatury, které již bylo propuštěno do volného oběhu v Unii, mají stejný původ jako toto zboží, pokud by použití těchto podstatných náhradních dílů při výrobě nebylo změnilo jeho původ. V zájmu jednotnosti by definice „podstatných náhradních dílů“ v čl. 35 odst. 3 uvedeného nařízení měla být změněna tak, aby byl odstraněn odkaz na zboží, které bylo dříve vyvezeno v písmenu a) uvedeného ustanovení.

(5)

Příloha 22-01 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví zvláštní pravidla pro určení země, kde došlo k poslednímu podstatnému zpracování určitého zboží ve smyslu článku 32 uvedeného nařízení. Pravidla stanovená v uvedené příloze se použijí na zboží uvedené v téže příloze na základě jeho zařazení do harmonizovaného systému. Vzhledem k tomu, že harmonizovaný systém byl ve svém znění z roku 2022 pozměněn, měla by být odpovídajícím způsobem aktualizována příloha 22-01.

(6)

Příloha 22-03 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 stanoví podmínky pro to, aby byly produkty považovány za produkty pocházející ze zvýhodněných zemí pro účely všeobecného systému preferencí (dále jen „systém GSP“). Pravidla stanovená v uvedené příloze se použijí na tyto produkty zejména na základě jejich zařazení do harmonizovaného systému. Vzhledem k tomu, že harmonizovaný systém byl ve svém znění z roku 2022 pozměněn, měla by být odpovídajícím způsobem aktualizována příloha 22-03.

(7)

Příloha 22-04 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 uvádí seznam materiálů vyňatých z regionální kumulace v rámci systému GSP. Pravidla stanovená v uvedené příloze se použijí na tyto materiály zejména na základě jejich zařazení do harmonizovaného systému. Vzhledem k tomu, že harmonizovaný systém byl ve svém znění z roku 2022 pozměněn, měla by být odpovídajícím způsobem aktualizována příloha 22-04.

(8)

Verze harmonizovaného systému z roku 2022 se použije až ode dne 1. ledna 2022, a proto by se změny příloh 22-01, 22-03 a 22-04 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 vyplývající z verze harmonizovaného systému 2022 měly použít ode dne 1. ledna 2022.

(9)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se mění takto:

1)

v článku 31 se písmeno b) nahrazuje tímto:

b)

„rostlinné produkty vypěstované a sklizené pouze tam;“;

2)

v článku 33 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Má-li se v případě zboží, na něž se nevztahuje příloha 22-01, za to, že poslední opracování nebo zpracování není hospodářsky odůvodněné, pak se má za to, že k poslednímu podstatnému hospodářsky odůvodněnému zpracování nebo opracování zboží, které vyústilo v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby, došlo v zemi či na území, kde má svůj původ větší část materiálů. Má-li být konečný výrobek zařazen do kapitol 1 až 29 nebo 31 až 40 harmonizovaného systému, určí se větší část materiálů na základě hmotnosti těchto materiálů. Má-li být konečný výrobek zařazen do kapitol 30 nebo 41 až 97 harmonizovaného systému, určí se větší část materiálů na základě hodnoty těchto materiálů.“;

3)

v článku 34 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě zboží, na něž se vztahuje příloha 22-01, se použijí zbývající pravidla této kapitoly platná pro toto zboží. V případě zboží, na které se nevztahuje příloha 22-01, u něhož se poslední opracování nebo zpracování považuje za minimální operaci, je původem konečného výrobku země nebo území, kde má svůj původ větší část materiálů. Má-li být konečný výrobek zařazen do kapitol 1 až 29 nebo 31 až 40 harmonizovaného systému, určí se větší část materiálů na základě hmotnosti těchto materiálů. Má-li být konečný výrobek zařazen do kapitol 30 nebo 41 až 97 harmonizovaného systému, určí se větší část materiálů na základě hodnoty těchto materiálů.“;

4)

v čl. 35 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

komponenty, bez nichž nemůže být řádně zajištěna funkce stroje, přístroje, nástroje, zařízení nebo vozidla propuštěného do volného oběhu, a“;

5)

příloha 22-01 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

6)

příloha 22-03 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

7)

příloha 22-04 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodů 5, 6 a 7 se použijí ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha 22-01 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se mění takto:

1)

v úvodních poznámkách v bodě 2.1 se třetí věta nahrazuje tímto:

„Harmonizovaným systémem“ nebo „HS“ se rozumí nomenklatura zboží vyhotovená podle Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží, ve znění doporučení Rady pro celní spolupráci ze dne 28. června 2019 (dále jen „HS 2022“).“;

2)

v rámci celého textu se slova „Kód HS 2017“ nahrazují slovy „Kód HS 2022“;

3)

v oddíle IV kapitole 20 se bod 2 okrajového pravidla kapitoly vztahujícího se na směsi nahrazuje tímto:

„2)

Zemí původu směsi výrobků této kapitoly je země původu materiálů, které tvoří více než 50 % hmotnostních směsi; avšak zemí původu směsi výrobků čísla 2009 (ovocné a ořechové šťávy (včetně vinného moštu a kokosové vody) a zeleninové šťávy, nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel) je země původu materiálů, které tvoří více než 50 % hmotnosti sušiny směsi. Hmotnost materiálů stejného původu se započítává společně.“;

4)

v oddíle IV kapitole 22 se text pod názvem „Okrajové pravidlo kapitoly“ na konci této kapitoly nahrazuje tímto:

„Pokud zemi původu nelze určit použitím základních pravidel a jiných okrajových pravidel kapitoly, je zemí původu zboží země, ze které pochází největší část materiálů, jak je stanoveno na základě hmotnosti materiálů.“;

5)

ve třídě XVI, kapitole 85 v řádku pro kód „8541“ se text ve sloupci „Popis zboží“ nahrazuje tímto:

„Polovodičové součástky (například diody, tranzistory, měniče na bázi polovodičů); fotosenzitivní polovodičové součástky, včetně fotovoltaických článků, též sestavených do modulů nebo zabudovaných do panelů; diody vyzařující světlo (LED), též sestavené s jinými diodami vyzařujícími světlo (LED); zamontované piezoelektrické krystaly.“


PŘÍLOHA II

Příloha 22-03 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se mění takto:

1)

v úvodních poznámkách v bodě 2.1 se doplňuje tato věta:

„„Harmonizovaným systémem“ nebo „HS“ se rozumí nomenklatura zboží vyhotovená podle Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží, ve znění doporučení Rady pro celní spolupráci ze dne 28. června 2019 (dále jen „HS 2022“).“;

2)

v názvu prvního sloupce tabulky v části II přílohy se slova „Kód harmonizovaného systému“ nahrazují slovy „Kód HS 2022“;

3)

v řádku pro kód „0305“ se text ve sloupci „Popis zboží“ nahrazuje tímto:

„Ryby, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení“;

4)

v řádku pro kód „ex 0306“ se text ve sloupci „Popis zboží “ nahrazuje tímto:

„Korýši, též bez krunýřů, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení korýši, též bez krunýřů, též vaření před nebo během uzení; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu“;

5)

v řádku pro kód „ex 0307“ se text ve sloupci „Popis zboží “ nahrazuje tímto:

„Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení“;

6)

mezi řádek pro kód „ex 0307“ a řádek „Kapitola 4“ se vkládají dva nové řádky, které znějí:

„ex 0308

Vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, též vaření před nebo během uzení

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

ex 0309

Moučky, prášky a pelety z ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých, způsobilé k lidskému požívání

Výroba, v níž všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány“;

7)

v řádku „ex Kapitola 15“ se text ve sloupci „Popis zboží “ nahrazuje tímto:

„Živočišné, rostlinné nebo mikrobiální tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; s výjimkou:“;

8)

v řádku pro kódy „1516“ a „1517“ se text ve sloupci „Popis zboží“ nahrazuje tímto:

„Živočišné, rostlinné nebo mikrobiální tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené;

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných, rostlinných nebo mikrobiálních tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky a oleje nebo jejich frakce čísla 1516“;

9)

v řádku „Kapitola 16“ se text ve sloupci „Popis produktu“ nahrazuje tímto:

„Přípravky z masa, ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo hmyzu“;

10)

v prvním řádku pro kód „ex 1702“ se text ve sloupci „Popis zboží“ nahrazuje tímto:

„Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy a glukózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísady aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel“;

11)

v řádku pro kód „6306“ se text ve sloupci „Popis zboží“ nahrazuje tímto:

„Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; stany (včetně dočasných přístřešků a podobných výrobků); plachty pro lodě, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky“;

12)

v řádku pro kód „8548“ se text ve sloupci „Popis zboží“ nahrazuje tímto:

„Elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté“;

13)

mezi řádek pro kód „8548“ a řádek „Kapitola 86“ se vkládá nový řádek, který zní:

„8549

Elektrický a elektronický odpad a zbytky

a)

NRZ

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 70 % ceny produktu ze závodu.

b)

Ostatní zvýhodněné země

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt

nebo

výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu.“;

14)

v řádku „Kapitola 94“ se text ve sloupci „Popis zboží“ nahrazuje tímto:

„Nábytek; lůžkoviny, matrace, rošty a jiné podpěry matrací, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby“.


PŘÍLOHA III

Příloha 22-04 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se mění takto:

1)

v názvu prvního sloupce tabulky se slova „Kód harmonizovaného systému nebo kombinované nomenklatury“ nahrazují slovy „HS 2022 nebo kód kombinované nomenklatury“;

2)

v řádku pro Kód harmonizovaného systému nebo kombinované nomenklatury „2009“ se text ve sloupci „Popis materiálů“ nahrazuje tímto:

„Ovocné šťávy nebo šťávy z ořechů (včetně vinného moštu a kokosové vody) a zeleninové šťávy, nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel“.