Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Všeobecné přepravní podmínky ČESMAD BOHEMIA - 1. část

Přinášíme Vám celé znění všeobecných přepravních podmínek Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA.

 

Účinnost VPP ČB je od 15. května 2014 "Z hlediska praktického používání, jelikož se jedná o obchodní podmínky vypracované zájmovou organizací, lze je při akceptaci objednávky zahrnout do přepravní smlouvy pouhým odkazem na tyto podmínky např.: „Smluvní vztahy z přepravní smlouvy se řídí všeobecnými přepravními podmínkami Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA."

§ 1

Všeobecné přepravní podmínky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA (dále jen VPP ČESMAD BOHEMIA) jsou vydány ve smyslu §1751 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen „NOZ") jako oborové podmínky, podrobněji upravující vztahy, vyplývající z přepravních smluv, uzavřených mezi podnikateli. VPP ČESMAD BOHEMIA podrobněji upravují práva, povinnosti a odpovědnost vznikající během smluvních vztahů mezi osobami zúčastněnými na přepravě věcí pro cizí potřebu, prováděné silničními vozidly, tj. v silniční nákladní přepravě, neboť s ohledem na skutečnost, že neexistuje silniční přepravní řád, považuje se za vhodné podrobněji upravit otázky vyplývající z právních vztahů ve vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravě.

§ 2

Dopravce je povinen používat k přepravě zásilek pouze vozidla způsobilá k provozu na pozemních komunikacích v řádném technickém stavu, jinak odpovídá za všechny škody, jež v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Dopravce se nemůže dovolávat, ve snaze se zprostit své odpovědnosti, technických závad vozidla použitého k přepravě.

§ 3
Základní pojmy

1. Přepravní smlouva je smlouva o přepravě věci, uzavřená ve smyslu § 2555 NOZ.

2. Dopravcem se rozumí osoba, která se zavazuje ve smyslu § 2555 NOZ přepravit cizí věc pro cizí potřebu za úplatu.

3. Smluvním (odpovědným) dopravcem je dopravce, který svůj závazek přepravit věc plní pomocí jiného dopravce ve smyslu § 1935 NOZ.

4. Skutečný (provádějící) dopravce je dopravce, který sám provádí silničním vozidlem přepravu věci.

5. Je-li na základě jediné přepravní smlouvy prováděna přeprava postupně několika skutečnými (provádějícími) dopravci, pak každý z nich přejímá odpovědnost za provedení celé přepravy, přičemž se každý další dopravce stává převzetím věci a nákladního listu smluvní stranou této jediné přepravní smlouvy.

6. Odesílatel je osoba uzavírající s dopravcem přepravní smlouvu dle § 2555 NOZ. Za odesílatele se považuje osoba, která dopravci zadává potřebné přepravní dispozice. Odesílatelem je osoba, která předává zásilku dopravci. Odesílatel má odpovědnost za naložení a uložení věci, pokud není v přepravní smlouvě uvedeno jinak. Odesílatel je uveden v nákladním listu, vydaném pro přepravu věci.

7. Přepravcem bývá označována osoba, která je zadavatelem přepravy a plátcem přepravného dopravci. V takovém případě je přepravce subjektem přepravní smlouvy. Přepravce zpravidla fyzicky nepředává dopravci věc k přepravě. Přepravce není zpravidla uveden v nákladním listě jako odesílatel. Přepravcem může být příjemce.

8. Oprávněným se rozumí osoba, která v daný okamžik má dispoziční právo k přepravované zásilce nebo jí přísluší uplatňované právo z přepravní smlouvy.

9. Cena za provedení přepravy dopravcem, tj. za realizaci přemístění zásilky za podmínek sjednaných dle přepravní smlouvy, se nazývá „přepravným".

§ 4

1. Jako zásilka je označováno veškeré zboží, movité věci, zvířata, předměty a látky, které jsou jako náklad pro cizí potřebu přepravovány jakýmkoliv silničním dopravním prostředkem (vozidlem) 1.

2. Zásilky se přepravují jako vozové (celovozové), kusové nebo jako přikládky.

3. Za přikládku se považuje zásilka přepravovaná společně s jinými zásilkami.

§ 5

Vznik a obsah přepravní smlouvy

Není-li dohodou mezi stranami sjednáno jinak, pak platí, že přepravní smlouva vzniká mezi odesílatelem a dopravcem:

a) přijetím návrhu na uzavření přepravní smlouvy - za návrh se považuje objednávka přepravy dle § 6,

b) pokud nevznikla podle bodu a), pak převzetím zásilky dopravcem k přepravě od odesílatele, dle přepravního dokladu.

§ 6
Objednávka přepravy

1. Odesílatel může objednávku přepravy učinit písemně, elektronicky nebo ústně. Dopravce potvrdí přijetí objednávky písemně, elektronicky nebo ústně. Pokud odesílatel požádá o písemné potvrzení přijetí objednávky přepravy, pak je dopravce povinen mu vyhovět. Za písemné potvrzení se považuje i elektronická komunikace, která je považována ze zákona za písemný úkon.

2. Písemná objednávka přepravy obsahuje údaje potřebné k provedení a k vyúčtování přepravy, zejména:

a) jméno, adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, popřípadě číslo telefonu odesílatele, e-mail,

b) adresu místa nakládky, odevzdává-li zásilku k přepravě za odesílatele jiná osoba, pak i její jméno a adresu, popřípadě číslo telefonu,

c) adresu místa vykládky, jméno a adresu příjemce, popř. číslo telefonu,

d) jde-li o snadno zkazitelnou zásilku, musí objednávka obsahovat dispozice pro případ odmítnutí jejího převzetí příjemcem,

e) popis zásilky, tj. obvyklé pojmenování jejího obsahu a obalu, popř. její označení podle technických či jiných norem, seznamů výrobků, katalogů apod.,

f) vyžaduje-li to povaha zásilky, je v objednávce nutno uvést, aby s ní bylo během nakládky, přepravy a vykládky zacházeno zvláštním způsobem,

g) počet kusů zásilky či počet jejich balení, přepravních jednotek, palet apod.,

h) celkovou hmotnost zásilky a při zásilce neskladné nebo delší než 3 m ještě rozměry jednotlivých kusů,

i) zvláštní kulturní nebo uměleckou hodnotu zásilky,

j) požadovanou dodací lhůtu zásilky,

k) možný zákaz zapojení dalšího dopravce nebo podmínění jeho zapojení souhlasem odesílatele nebo příkazce,

l) druh a rozsah poškození zásilky, je-li podávána k přepravě již poškozená zásilka (např. zasílaná do opravy),

m) typ požadovaného vozidla k přepravě nebo požadavek na speciální vybavení vozidla nebo hodnotu přepravované zásilky,

n) údaj o tom, že se jedná o přepravu použitého stroje nebo zařízení,

o) požadovaný termín a čas nakládky.

§ 7

1. Dopravce provádí přepravu s odbornou péčí na základě uzavřené přepravní smlouvy a údajů odesílatele o charakteru zásilky. Odesílatel je povinen sdělit dopravci již při sjednávání přepravní smlouvy údaje o charakteru zásilky tak, aby bylo možné provést přepravu s odbornou péčí. Odesílatel je zejména povinen uvést údaje o zásilce, které jsou důležité pro sjednání přepravy v odpovídajícím bezpečnostním režimu.

2. Dopravce nabízí a sjednává přepravu za standardních podmínek přepravy, kdy je přeprava prováděna sjednaným typem silničního vozidla s jedním řidičem, který v průběhu přepravy vykonává předepsané bezpečnostní přestávky a odstavuje vozidlo na veřejných parkovištích, určených pro odstavování daného typu vozidla s ohledem na charakteristiku nákladu. Standardní podmínky přepravy jsou vhodné pouze pro přepravu bezpečných zásilek, které nejsou ohroženy krádeží, a na kratší vzdálenost, neboť cena přepravy počítá pouze s jednočlennou osádkou, která nemůže zaručit nepřetržitý dohled nad vozidlem se zásilkou.

3. Odesílatel je povinen sdělit dopravci, že zásilka s ohledem na její charakter nebo hodnotu je považována za citlivou a je nutné sjednat přepravní smlouvu za zvýšených bezpečnostních podmínek. Dopravce provádí přepravu za zvýšených bezpečnostních podmínek sjednaným typem vozidla se sjednanými bezpečnostními zařízeními ve vozidle s dvoučlennou osádkou. Při přepravě zásilky za zvýšených bezpečnostních opatření mohou být vozidla obsazena dvěma řidiči, kteří mohou vykonat delší přepravní vzdálenost při kratších bezpečnostních přestávkách, ale i při použití dvou řidičů ve vozidle musí docházet k bezpečnostním přestávkám, kdy oba řidiči mají povinnost vykonávat bezpečnostní přestávky a vozidlo s nákladem je odstaveno na veřejném parkovišti, určeném pro odstavení sjednaného typu vozidla s ohledem na charakteristiku nákladu.

4. Hlídaná parkoviště, kde provozovatel parkoviště odpovídá za odstavená vozidla, včetně nákladu, nejsou v dostatečné míře k dispozici a dopravce nikdy nezaručuje použití hlídaných parkovišť. Pokud odesílatel vyžaduje použití určitých parkovišť v průběhu přepravy, pak je povinen zajistit pro dopravce na uvedených parkovištích parkovací místo a musí určit taková parkoviště pro celou trasu přepravy tak, aby je dopravce mohl při dodržení všech bezpečnostních pravidel pro provoz na pozemních komunikacích využít. Seznam parkovišť musí odesílatel předat dopravci při nakládce a musí toto uvést do nákladního listu, jinak není pokyn odesílatele pro dopravce platný a dopravce je oprávněn užívat parkoviště dostupná při obvyklé trase přepravy.

5. Dopravce provádí na základě přepravní smlouvy přepravu zásilky, jejíž součástí není zajištění doprovodu vozidla se zásilkou. Pokud charakter a citlivost zásilky jsou natolik vysoké, že je vyžadován pro bezpečnost zásilky nepřetržitý dohled nad zásilkou, pak je odesílatel povinen zajistit doprovod zásilky sám nebo prostřednictvím odborné zasílatelské společnosti nebo si tuto službu objednat u dopravce.

§ 8
Přepravní doklad

1. Přepravní listina jako přepravní doklad o zásilce doprovází zásilku až do jejího vydání příjemci zásilky. Přepravní listinu je povinen řádně vyplněnou odevzdat dopravci odesílatel. Přepravní listina se odevzdává dopravci zároveň se zásilkou, pokud pro některé druhy přeprav nebude stanovena jiná úprava.

2. Přepravním dokladem není náložný list. Náložný list - podle ustanovení § 2572 a násl. NOZ (tj. cenný, obchodovatelný papír) není v silniční nákladní přepravě používán. Tyto podmínky se nedotýkají úpravy náložného listu.

3. Přepravním dokladem se rozumí zpravidla nákladní list. Přepravní doklad musí obsahovat tyto údaje:

a) místo a den vystavení,

b) jméno a adresu odesílatele,

c) jméno a adresu dopravce,

d) místo, datum a čas převzetí zásilky a předpokládané místo, datum a čas jejího dodání,

e) jméno a adresu příjemce, příp. adresu, kde se má dopravce ohlásit,

f) obvyklé označení druhu zásilky a druhu jejího balení, u nebezpečných věcí jejich stanovené označení, případně jiné obecně uznávané označení,

g) počet, značky a čísla jednotlivých kusů zásilky,

h) hrubou hmotnost zásilky nebo jiným způsobem značené její podané množství,

i) částku splatnou příjemcem při eventuálním dodání zásilky na dobírku,

j) pokyny pro celní a jiné úřední jednání ohledně dodání zásilky, pokud jsou předepsány právními předpisy,

k) dohodu o přepravě v otevřeném, plachtou nekrytém vozidle,

l) potvrzení dopravce o převzetí zásilky,

m) hodnotu zásilky, pokud je požadována vyšší náhradová povinnost dopravce, než je stanoveno v § 39 odst. 2 těchto podmínek.

4. V přepravním dokladu mohou být uvedeny i některé další údaje, pokud je účastníci přepravní smlouvy považuji za účelné (např. náklady váznoucí na zásilce, dohodnuté přepravné, včetně dalších nákladů, jakož i záznam o platbě přepravného).

5. Přepravní doklad je vystavován alespoň ve třech vyhotoveních. Tato vyhotovení jsou stejnopisy, které jsou podepsány odesílatelem a dopravcem. Propisy ručně psaného podpisu jsou považovány za postačující při otisknutí razítka. Jeden stejnopis přepravního dokladu je určen pro odesílatele, další je určen pro příjemce a jeden stejnopis přepravního dokladu obdrží dopravce.

6. Pokud se dále v těchto podmínkách používá pojem nákladní list, tak se tímto pojmem rozumí přepravní doklad.

§ 9
Nebezpečné zásilky

1. Na přepravu nebezpečných zásilek se vztahují právní předpisy upravující jejich tříděni a podmínky jejich přepravy 2.

2. Dopravce nesmí převzít k přepravě nebezpečnou zásilku, o níž si je vědom, že obsahuje věci, látky a předměty, jejichž přeprava není ve smyslu předcházejícího odstavce upravena nebo jejíž přeprava je zakázána.

3. Mají-li být jako zásilka přepravovány nebezpečné věci, látky a předměty, pak má odesílatel povinnost sdělit včas dopravci písemně nebo jinak v čitelné a v jednoznačné formě přesné označení nebezpečí a druh nebezpečné věci, látky nebo předmětu, jakož i žádoucí bezpečnostní opatření, která je nutno při takové přepravě zachovávat. Odesílatel odpovídá dopravci za veškeré škody, které vzniknou dopravci v důsledku toho, že údaje o nebezpečné povaze zásilky nebyly správné nebo úplné.

4. Zjistí-li dopravce po převzetí nebezpečné zásilky, že k přepravě byla přijata zásilka a dopravci není známo nebezpečí nebo druh nebezpečné věci, látky nebo předmětu nebo mu některé z tohoto nebylo sděleno, je povinen takovou zásilku vyložit, uskladnit, dopravit zpět nebo vrátit odesílateli a odesílatel je povinen ji převzít zpět. Zjistí-li dopravce uvedenou závadu až během přepravy, jízdu přeruší a neprodleně si vyžádá příslušné pokyny odesílatele. Dopravce může od odesílatele z důvodů těchto opatření požadovat náhradu nutných výdajů s takovou přepravou vzniklých, které je odesílatel povinen uhradit.

§ 10

Zjistí-li dopravce po převzetí nebezpečné zásilky, že k přepravě byla přijata zásilka, jejíž přeprava je příslušnými předpisy zakázána nebo dopravci není známo nebezpečí nebo druh nebezpečné věci, látky nebo předmětu a hrozí nebezpečí vzniku škody nebo závažné porušení podmínek přepravy nebezpečných zásilek, tak vyrozumí zároveň nejbližší složku Policie ČR nebo nejbližší součást Záchranného systému ČR - v tomto případě smí dopravce provést likvidaci zásilky jen s jejich souhlasem. Pokud by to bylo žádoucí, může dopravce takovou zásilku zničit nebo učinit neškodnou, aniž by pro to byl zavázán k náhradě takto vzniklé škody ve prospěch odesílatele, musí ale postupovat při její likvidaci v souladu s právními předpisy ČR.

§ 11
Balení a označení zásilky

1. Pokud to vyžaduje povaha zásilky, je odesílatel povinen zásilku zabalit tak, aby byla chráněna před poškozením, zničením či ztrátou v průběhu přepravy, a také tak, aby v souvislosti s její přepravou nevznikla dopravci škoda na vozidle.

2. Dopravce nepřezkušuje, zda zásilka svojí povahou vyžaduje obal, popřípadě zda použitý obal je řádný či dostatečný. Odesílatel odpovídá za všechny škody, které vznikly v průběhu přepravy vinou vadného nebo nedostatečného obalu.

3. Odesílatel je povinen zajistit, aby obaly zásilky či jednotlivých kusů zásilky svými rozměry, konstrukcí a pevností umožňovaly jejich použití v silniční přepravě s přihlédnutím k běžným rizikům přepravy.

4. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, je odesílatel povinen označit zásilku nebo její jednotlivé kusy, jestliže to ukládá přepravní smlouva nebo je to žádoucí pro usnadnění manipulace se zásilkou nebo pro odstranění nebezpečí jejich záměny. O označování zásilek obsahujících nebezpečné věci, látky nebo předměty platí zvláštní předpisy.

5. Pokud povaha zásilky vyžaduje, aby s ní bylo během nakládky, přepravy a vykládky určitým způsobem zacházeno nebo aby byla ukládána v určité poloze, je odesílatel povinen označit zásilku nebo její část manipulační značkou pro označování přepravních obalů podle příslušných norem.

6. Kusovou zásilku je odesílatel povinen označit také jménem a adresou příjemce.

§ 12
Provádění nakládky a vykládky zásilky

1. Pokud z obsahu přepravní smlouvy nevyplývá něco jiného, je odesílatel povinen provést nakládku zásilky na vozidlo. Odesílatel jako zbožíznalec odpovídá za to, že obal, uložení a naložení zásilky na ložné ploše vozidla jsou takové, aby s ohledem na charakter a vlastnosti zásilky nedošla zásilka při běžných rizicích přepravy k poškození nebo nedošlo k poškození vozidla zásilkou.

2. Odesílatel je povinen dopravci umožnit, aby byl přítomen při provádění nakládky a aby dopravce mohl provést evidenční kontrolu zásilky, včetně zjevného stavu zásilky, jejího ložení a upevnění zásilky na vozidle, pokud přítomnost dopravce nevylučují provozně-technické podmínky nakládky zásilky.

3. Dopravce není povinen zabezpečit ložný prostor vozidla plombou. Pokud však odesílatel vyžaduje umístění plomby na vozidlo pro kontrolu přístupu k ložné ploše vozidla, je dopravce povinen umožnit odesílateli tuto plombu na vozidlo umístit, pokud se jedná o přepravu celovozové zásilky.

4. Pokud z obsahu přepravní smlouvy nevyplývá něco jiného, je příjemce povinen provést vykládku zásilky z dopravního prostředku dopravce za přítomnosti dopravce. Příjemce přebírá zásilku od dopravce v okamžiku přistavení vozidla k vykládce, které umožňuje příjemci provést vykládku zásilky z ložného prostoru vozidla. V tento okamžik provádí příjemce za přítomnosti dopravce i evidenční kontrolu zásilky.

5. Pokud byla ložná plocha vozidla při nakládce zabezpečena plombou odesílatele, je příjemce povinen před započetím vykládky zkontrolovat její neporušenost. Stav plomby odesílatele bude následně zaznamenán v nákladním listě. Pokud plomba odesílatele nebyla shledána příjemcem za porušenou, pak do doby prokázání opaku platí, že zásilka byla doručena příjemci ve stejném počtu, v jakém byla dána dopravci k přepravě.

§ 13
Zdržné

1. Za dobu čekání na naložení nebo vyložení zásilky, není-li zde odchylná dohoda stran stanovující přiměřenou dobu trvání těchto úkonů, nemůže být dopravcem požadována zvláštní náhrada, pokud tato činnost trvá přiměřenou dobu s ohledem na jejich způsob provedení a povahu zásilky.

2. Jestliže dopravce na základě smluvní dohody čeká na zásilku a přesáhne-li doba nakládky a vykládky přiměřenou lhůtu, přičemž toto zdržení nelze přičíst jeho okruhu odpovědnosti, pak má dopravce nárok na náhradu škody. Tato náhrada se nazývá zdržné.

3. V přepravní smlouvě může dopravce s odesílatelem dohodnout paušální výši zdržného a podmínky, za nichž má dopravce nárok na toto zdržné. Výše zdržného však nesmí být zjevně nepřiměřená ke škodě, která by v důsledku zdržení mohla dopravci vzniknout, jinak je ujednání o výši paušálního zdržného neplatné.

4. Pokud ujednání o zdržném mezi odesílatelem a dopravcem není platné nebo nebylo sjednáno, může požadovat dopravce po odesílateli zdržné ve výši vzniklé škody.

§ 14
Průvodní doklady k přepravě

1. Odesílatel je povinen předat dopravci veškeré potřebné listiny a doklady a udělit mu příslušné pokyny, které jsou žádoucí pro úřední a jiná správní projednání - a zejména pro celní odbavení - zásilky před jejím dodáním.

2. Dopravce je odpovědný za škodu, která je způsobena poškozením, zničením nebo ztrátou listin dopravci odesílatelem předaných, anebo tím, že tyto byly nesprávně použity, ledaže poškození, zničení, ztráta nebo nesprávné použití listin spočívá v okolnostech, kterým dopravce nemohl zabránit a jejichž následky nemohl odvrátit. Jeho náhradová povinnost je však omezena na finanční částku, kterou by bylo nutno zaplatit při ztrátě celé zásilky.

3. Dopravce není povinen plnit pokyny odesílatele, pokud tyto pokyny nejsou dány v souladu s právními předpisy nebo pokud právní předpisy obcházejí. Dopravce je povinen se řídit pokyny odesílatele k nakládání s přepravními doklady nebo doklady k nim připojenými pouze tehdy, pokud tyto pokyny neohrožují průkaznost a věrohodnost přepravních dokladů.

§ 15
Objednávání přepravy

1. Dopravce je povinen písemně potvrdit písemnou objednávku jen tehdy, vyžaduje-li to odesílatel.

2. Pokud objednávka neobsahuje údaje uvedené v § 5 a je-li objednávka dopravcem potvrzena ústně nebo písemně, pak to nezpůsobuje neplatnost přepravní smlouvy. Ten, kdo učinil takovouto objednávku přepravy, však nese odpovědnost vůči dopravci za vzniklé škody z důvodů neúplnosti objednávky. Obdobně má povinnost k náhradě škody vůči dopravci ten, kdo uvedl nepřesné nebo nepravdivé údaje. Dopravce nemá nárok na náhradu takovéto škody, pokud neúplnost, nepřesnost nebo nepravdivost údajů v objednávce musely být dopravci zřejmé.

3. Ujednání o smluvních pokutách, slibech odškodnění nebo jiných ustanoveních, která zvýhodňují jednu ze stran přepravní smlouvy, musí být uzavřená přímo v přepravní smlouvě a výhradně v písemné formě, jinak může druhá strana namítnout neplatnost takovýchto ujednání.

§ 16
Rámcová přepravní smlouva

Pokud mezi odesílatelem a dopravcem má docházet k uzavírání více přepravních smluv na přepravu obdobného zboží, může odesílatel a dopravce uzavřít rámcovou smlouvu, kde si dohodnou jiný obsah objednávky přepravy a způsob uzavírání smluv, než stanoví § 5 a § 6 těchto podmínek. Tato možnost však nezbavuje odesílatele ani dopravce odpovědnosti za nedodržení § 5 a § 6 při provádění jednotlivých přeprav na základě rámcové smlouvy a dohodnutého obsahu objednávky přepravy.

§ 17
Odpovědnost za zápisy v přepravním dokladu

Odesílatel odpovídá za správnost a úplnost zápisů, které jsou zapsány do přepravního dokladu. Odesílatel nese odpovědnost i za údaje v přepravním dokladu, pokud je učinil dopravce. Pokud však přepravní smlouva nebo právní předpis dává při přepravě povinnost vyplnit přepravní doklad dopravci, pak odpovědnost za jeho vyplnění je na dopravci.

§ 18
Důkazní síla přepravního dokladu

1. Nákladní list podepsaný oběma stranami, tj. odesílatelem a dopravcem, slouží až do prokázání opaku jako důkaz o existenci a obsahu přepravní smlouvy, jakož i o převzetí zásilky dopravcem.

2. Nákladní list, podepsaný stranami, zakládá dále domněnku, že zásilka a její obal byly při převzetí dopravcem zjevně v dobrém stavu a že počet kusů zásilky, jejich značky a čísla souhlasí s údaji uvedenými v nákladním listě. Nákladní list však tuto domněnku nezakládá, jestliže dopravce zapíše do nákladního listu svoji výhradu. Výhrada musí být napsána v nákladním listě písemně a vyjadřovat jednoznačně námitky dopravce. Výhrada dopravce může být také zdůvodněna tím, že dopravci nebyly k dispozici žádné přiměřené prostředky k tomu, aby mohl přezkoušet správnost údajů uvedených v nákladním listě. Pokud odesílatel podepsal nákladní list, pak se má za to, že souhlasí s uvedenou námitkou. V opačném případě může odesílatel sdělit dopravci své námitky proti výhradě, a pokud se nedohodnou, pak obě strany mohou od přepravní smlouvy odstoupit.

3. Jestliže byla přezkoumána hmotnost zásilky a výsledek tohoto přezkoušení byl uveden v nákladním listě oběma stranami podepsaném, pak to odůvodňuje také domněnku, že hmotnost zásilky souhlasí s údaji v nákladním listu. Dopravce je zavázán hmotnost zásilky přezkoušet, jestliže odesílatel toto požaduje a jestliže dopravci jsou k dispozici přiměřené prostředky k takovému přezkoušení; dopravce pak má nárok na náhradu výloh spojených s přezkoušením. Dopravce má nárok na úhradu nákladů a škod vzniklých nesprávným/chybným uvedením hmotnosti zásilky.

4. Důkazní moc jiných dokladů, pokud byly vystaveny k zásilce, závisí na jejich obsahu a na smluvních podmínkách. Údaje nákladního listu o převzatém množství zásilky jsou rozhodující pro odpovědnost dopravce za převzaté a vydané množství zásilky. Ostatní doklady doprovázející zásilku nemohou samy o sobě vyvrátit právní domněnku vytvořenou nákladním listem, byť by byly podepsány také dopravcem.

§ 19
Práva dopravce při nedodržení termínu nakládky

1. Nenaloží-li odesílatel zásilku během stanoveného termínu nakládky v přiměřené lhůtě po přistavení vozidla k nakládce dopravcem ve lhůtě sjednané v přepravní smlouvě nebo nepřistaví-li odesílatel zásilku během stanoveného termínu nakládky, pak mu dopravce může stanovit přiměřenou lhůtu pro nakládku nebo pro přistavení zásilky k naložení s prohlášením, že po jejím marném uplynutí odstoupí od přepravní smlouvy.

2. Jestliže po uplynutí lhůty, stanovené podle odst. 1, nebude zásilka naložena nebo přistavena k naložení, pak může dopravce odstoupit od přepravní smlouvy a uplatnit nároky podle ustanovení o odstoupení od smlouvy.

3. Jestliže po uplynutí lhůty, stanovené podle odst. 1, bude naložena jen část dohodnuté zásilky anebo jen tato část bude dána dopravci k dispozici, pak dopravce může postupovat podle ustanovení o nárocích při dílčích přepravách.

4. Dopravci však nepřísluší tato práva, jestliže nenaložení zásilky ve stanovené smluvní době nakládky spočívá na důvodech, které je nutno připočíst k okruhu odpovědnosti dopravce.

§ 20
Odstoupení od přepravní smlouvy ze strany odesílatele

1. Odesílatel může od přepravní smlouvy odstoupit v případech stanovených právním předpisem.

2. Odstoupí-li odesílatel od přepravní smlouvy, může dopravce požadovat:

a) náhradu škody, nebo

b) odstupné ve výši 1/3 dohodnutého přepravného.

3. Jestliže však odstoupení od smlouvy spočívá na důvodech, které je třeba přičíst k odpovědnosti dopravce, pak odpadá možné uplatnění nároků dopravce, uvedených v předešlém odstavci.

4. Pokud odesílatel odstoupil od přepravní smlouvy v termínu před plánovaným datem nakládky, kdy dopravce měl přiměřený časový prostor pro zajištění náhradní přepravy, pak nemá dopravce nárok na plnění stanovená v odstavci 2 písm. b) tohoto ustanovení.

§ 21
Dodatečné pokyny odesílatele a příjemce

1. Odesílatel má během přepravy dispoziční právo k zásilce. Dispozičním právem k zásilce se rozumí možnost odesílatele předávat dopravci dodatečné nebo upřesňující pokyny pro přepravu zásilky. Odesílatel může na dopravci zejména požadovat, aby dopravce zásilku již dál nepřepravoval nebo aby zásilku dopravil na jiné místo dodání nebo jinému příjemci. Dopravce je zavázán k provedení takovýchto pokynů jen tehdy, pokud jejich provedení nevytváří nevýhody pro obchodní aktivity dopravce ani pro odesílatele nebo příjemce jiných zásilek, přepravovaných dopravcem v rámci jiných obchodních operací. Dopravce může požadovat od odesílatele náhradu vzniklých výloh provedením těchto pokynů. Dopravce může provedení těchto pokynů vázat s požadavkem na úhradu zálohy, jejíž výše musí být přiměřená k předpokládaným nákladům dopravce na provedení dodatečných pokynů.

2. Dispoziční právo odesílatele zaniká dodáním zásilky příjemci. Od tohoto okamžiku přísluší dispoziční právo podle odstavce 1 příjemci. Pokud příjemce využije tohoto práva, pak je zavázán zaplatit dopravci sjednané přepravné na nový úsek přepravy, a pokud přepravné nebylo sjednáno, pak náleží dopravci přepravné v obvyklé výši.

3. Jestliže příjemce při výkonu svého dispozičního práva nařídil dodání zásilky třetí osobě, pak tato již není oprávněna ze své strany určit jiného příjemce.

4. Odesílatel může vykonávat své dispoziční právo k zásilce jen proti předložení stejnopisu nákladního listu odesílatele dopravci, pokud přepravní smlouva nevylučuje dispoziční právo odesílatele.

5. Jestliže dopravce zamýšlí, že z důvodů uvedených v bodě 1 tohoto ustanovení nebude provádět jemu udělené nové dispozice, pak je povinen toho, kdo mu takovéto dispozice udělil, neprodleně uvědomit a oznámit mu důvod pro neprovedení nových dispozic.

6. Jestliže výkon dispozičního práva je učiněn závislým na předložení nákladního listu a dopravce takovýto pokyn provede, aniž si nechal předložit stejnopis nákladního listu odesílatele, pak odpovídá oprávněným za takto vzniklou škodu. Ustanovení těchto podmínek o omezení náhradové povinnosti dopravce nelze uplatnit, pokud dopravce jednal s hrubou nedbalostí. Oprávněný však nemá nárok na náhradu vzniklé škody vůči dopravci, jestliže dopravce provedl změnu dispozic v dobré víře na základě písemného pokynu oprávněné osoby. Pokud však oprávněná osoba je odlišná od jeho smluvního partnera, pak má povinnost ho neprodleně informovat o provedené změně dispozic oprávněnou osobou.

§ 22
Přepravné

1. Dopravce s odesílatelem sjednává v přepravní smlouvě výši přepravného s ohledem na podmínky přepravní smlouvy, které vyplývají z objednávky přepravy odesílatele, zvláště pak na údaje odesílatele o zásilce a druh bezpečnostních opatření při přepravě. Pokud dopravce neprovedl přepravu v rozsahu sjednaném v přepravní smlouvě z důvodů, za něž nenese odpovědnost, má dopravce nárok na zaplacení sjednaného přepravného v plném rozsahu. Tímto není dotčeno právo dopravce na náhradu nákladů spojených se změnou dispozic odesílatele k zásilce.

2. Pokud není sjednáno jinak v přepravní smlouvě, je odesílatel povinen uhradit dopravci přepravné ve lhůtě 30 dní od odeslání faktury za přepravu dopravcem odesílateli.

3. Jestliže přeprava byla předčasně ukončena z důvodů přepravních překážek nebo překážek, které mají svůj původ v dodání zásilky, pak dopravci přísluší částečné přepravné za část jím uskutečněné přepravy. Jestliže však překážku je třeba přičíst k odpovědnosti odesílatele, pak má dopravce nárok na celé sjednané přepravné.

4. Jestliže po zahájení přepravy - avšak ještě před příchodem zásilky na místo dodání - vznikne prodlení a jestliže toto prodlení spočívá na důvodech, které je nutno zahrnout do odpovědnosti odesílatele, pak přísluší dopravci kromě přepravného ještě přiměřený příplatek k přepravnému, odpovídající zdržnému stanovenému dle § 13 těchto podmínek.

5. Jestliže z nákladního listu nebo z jiného dokladu vyplývá, že počet, hmotnost, objem nebo jinak udané množství zásilky je větší, než bylo stanoveno v přepravní smlouvě, a výše přepravného byla dopravcem určena na základě údaje, jehož nesprávnost byla zjištěna, pak se sjednané přepravné zvyšuje o stejný poměr, jako je poměr mezi skutečným množstvím zásilky a množstvím zásilky uvedeným v přepravní smlouvě. Toto ustanovení však nezakládá povinnost dopravce převzít k přepravě jiné množství zásilky, než je uvedeno v přepravní smlouvě.

6. Odesílatel s dopravcem si mohou dohodnout lhůtu splatnosti v návaznosti na dodání dalších dokladů k faktuře za přepravu. Pokud se dodání těchto dokladů stane pro dopravce obtížné, pak nárok dopravce se stává splatným po uplynutí 30 dní od písemného oznámení dopravce odesílateli, že nemůže zajistit dodání požadovaných dokladů. Tímto ustanovením není dotčena povinnost dopravce nahradit odesílateli škodu, která vznikla v důsledku porušení povinnosti dopravce dodat požadované doklady. Pokud nebyl dopravce informován nejpozději při sjednání přepravní smlouvy o výši škody, jež porušením tohoto ustanovení může vzniknout, tak dopravce je povinen hradit škodu maximálně do výše přepravného.

§ 23
Práva příjemce zásilky

1. Po příchodu zásilky na místo dodání je příjemce oprávněn požadovat od dopravce, aby mu zásilka byla vydána proti splnění povinností, vyplývajících z přepravní smlouvy. Jestliže je zásilka poškozena nebo byla dodána pozdě nebo došlo k jejímu poškození, zničení nebo ztrátě, může příjemce uplatnit nároky proti dopravci vlastním jménem. Odesílatel zůstává nadále oprávněn k uplatnění těchto nároků, pokud příjemce tato práva vůči dopravci neuplatnil. Dopravci však zůstává zachováno právo uplatňovat vůči příjemci veškeré námitky, které by mohl uplatňovat vůči odesílateli.

2. Příjemce, který uplatňuje své právo podle odst. 1, je povinen zaplatit dlužné přepravné z předmětné přepravy, a to až do výše částky uvedené v nákladním listě. Nebyl-li vystaven nákladní list nebo nebyl-li nákladní list předložen příjemci nebo v nákladním listě není uvedena výše přepravného, pak je příjemce povinen zaplatit přepravné dohodnuté mezi dopravcem a odesílatelem.

3. Odesílatel zůstává zavázán k úhradě plateb uvedených v přepravní smlouvě.

§ 24
Dobírka

1. Pokud se strany písemně dohodly, že zásilka má být dodána jen proti převzetí dobírky 3 u příjemce, pak se má za to, že dobírkou určená finanční částka má být dopravci vyplacena v hotovosti nebo v jiné obdobné či smluvené formě. Odesílatel nese náklady dopravce spojené s ochranou převzaté částky v hotovosti a musí se s dopravcem dohodnout na opatřeních pro minimalizaci ztráty dobírky.

2. Jestliže zásilka byla dodána příjemci bez vybrání dobírky dopravcem, pak odesílateli za škody z toho vzniklé odpovídá dopravce, avšak jen do výše dobírkou určené finanční částky, a to i tehdy, není-li dopravci prokázáno jeho zavinění.

3. Dopravce nesmí provést dobírku, pokud finanční částka požadované dobírky přesahuje částku povolenou právními předpisy pro platby v hotovosti 4. Odesílatel odpovídá dopravci za škody, které by dopravci vznikly při provedení dobírky v důsledku porušení předpisů pro platby v hotovosti.