Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Všeobecné přepravní podmínky ČESMAD BOHEMIA - 2. část

Přinášíme Vám celé znění všeobecných přepravních podmínek Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA.

 

§ 25
Dodací lhůta

Dopravce je zavázán dodat zásilku během dohodnuté dodací lhůty. Nebyla-li dodací lhůta dohodnuta, pak během lhůty, kterou je možno rozumně požadovat od pečlivého dopravce s přihlédnutím na okolnosti konkrétní přepravy.

§ 26
Domněnka o ztrátě zásilky

1. Pokud zásilka nebyla dodána příjemci po uplynutí 30 dnů od sjednané dodací lhůty, může bez dalších důkazů považovat oprávněný zásilku za ztracenou. V případě, že nebyla v objednávce nebo v přepravní smlouvě dodací lhůta stranami dohodnuta, lze zásilku považovat za ztracenou po uplynutí 30 dnů ode dne převzetí zásilky dopravcem k její přepravě. Do výše uvedených lhůt se nepočítá doba, při níž nastaly překážky v dodání zásilky, a dopravce o této skutečnosti informoval odesílatele.

2. Bylo-li již vyplaceno odškodnění za zničení nebo ztrátu zásilky, může poškozená strana při převzetí odškodnění požadovat, aby byla ihned dopravcem informována, jestliže byla zásilka znovu nalezena.

3. V průběhu jednoho měsíce po přijetí zprávy o znovunalezení zásilky je možno žádat, aby znovunalezená zásilka byla proti vypořádání odškodnění, případně po srážce při odškodnění vyplacených výloh, znovu dodána. Povinnost k úhradě přepravného, jakož i nároky na náhradu škody zůstávají přitom nedotčeny.

4. Jestliže zásilka po zaplacení odškodnění byla znovu nalezena a nebyla-li požadována zpráva o znovunalezení zásilky nebo nebyl-li uplatněn nárok na její dodání, může dopravce vykonávat vlastní dispoziční právo k zásilce.

§ 27
Překážky v dodání zásilky

1. Jestliže se před dodáním zásilky na stanovené místo dodání (místo určení) stane splnění přepravní smlouvy za podmínek stanovených v nákladním listě nemožným nebo nemožným z jakýchkoliv důvodů bude, pak si dopravce musí opatřit dodatečné pokyny od osoby oprávněné k udělení pokynů.

2. Dovolují-li to však, za podmínek odchylujících se od podmínek uvedených v nákladním listě, okolnosti provedení přepravy a dopravce přitom nemohl v přiměřené době obdržet pokyny od osoby oprávněné disponovat se zásilkou, učiní dopravce taková opatření, která považuje v zájmu osoby oprávněné disponovat se zásilkou za nejvhodnější.

3. Jestliže se poté, co zásilka byla dopravcem přepravena na místo dodání, vyskytnou překážky v dodání zásilky, vyžádá si dopravce dodatečné pokyny od oprávněné osoby. Odmítne-li příjemce zásilku, má odesílatel právo se zásilkou disponovat. Příjemce může, i když přijetí zásilky odmítl, žádat o její vydání do doby, dokud dopravce neobdržel žádné opačné pokyny odesílatele.

4. Jestliže nastane překážka v dodání zásilky po tom, co příjemce na základě svého oprávnění udělil pokyn zásilku dodat třetí osobě, nastupuje při použití ustanovení předchozího odst. č. 3 tohoto paragrafu na místo odesílatele příjemce a na místo příjemce tato jiná osoba.

5. Dopravce má právo na náhradu svých výloh, vzniklých mu vyžádáním nebo provedením dodatečných pokynů ohledně dodání zásilky, pokud tyto výlohy nevzniknou jeho zaviněním.

6. Dopravce může přistoupit k prodeji zásilky, aniž vyčká pokynů oprávněného, jestliže jde o zásilku podléhající rychlé zkáze nebo stav zásilky takovéto opatření činí oprávněným nebo jestliže náklady uskladnění zásilky jsou v nepoměru k ceně zásilky. Dopravce je oprávněn přistoupit k prodeji zásilky i tehdy, jestliže během přiměřené lhůty - s ohledem na smluvní dobu přepravy - neobdrží od oprávněného dodatečné pokyny ohledně dodání zásilky nebo jestliže provedení takových dodatečných pokynů může být pro dopravce ke konkrétním okolnostem přepravy nepřiměřené. O záměru zásilku prodat musí dopravce informovat oprávněného. Pokud by z povahy zásilky hrozila vážná škoda na zásilce nebo její zkáza nebo pokud nelze po dopravci spravedlivě požadovat, aby nadále hradil náklady na její uskladnění, pak může dopravce přistoupit k prodeji zásilky formou nedobrovolné dražby.

7. Byla-li zásilka ve smyslu výše uvedeného ustanovení prodána, bude výtěžek z prodeje zásilky, po odečtení částek na zásilce váznoucích, dán k dispozici oprávněnému. Jsou-li tyto částky vyšší než výtěžek prodeje zásilky, má dopravce právo na úhradu takového rozdílu od oprávněného.

8. Postup při prodeji zásilky se řídí předpisy NOZ.

§ 28
Překročení dodací lhůty

K překročení dodací lhůty dojde tehdy, byla-li překročena sjednaná dodací lhůta, tj. nebyla-li zásilka vydána příjemci ve sjednané lhůtě nebo dodací lhůtě, kterou lze očekávat od pečlivého dopravce s přihlédnutím k počtu míst nakládek a vykládek. Dopravce odpovídá za škody vzniklé z titulu překročení dodací lhůty do výše sjednaného přepravného, pokud nebyl sjednán s dopravcem zvláštní zájem na dodání, dle § 42 těchto podmínek.

§ 29
Mimosmluvní nároky

Jestliže jsou uplatňovány nároky mimo přepravní smlouvu z důvodu odpovědnosti za poškození, ztrátu nebo zničení zásilky nebo z důvodu překročení dodací lhůty proti dopravci nebo proti někomu z pracovníků dopravce, pak se může dopravce nebo takovýto pracovník dovolávat důvodů, které platí pro zproštění odpovědnosti, omezení odpovědnosti a pro náhradovou povinnost dopravce z přepravní smlouvy. To neplatí, jestliže tak učinil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo za vědomí, že škoda může nastat s největší pravděpodobností.

§ 30
Oznámení škody

Pokud je při provádění přepravy zjištěna škoda na zásilce, je dopravce povinen toto oznámit odesílateli a vyžádat si od něho další písemné pokyny pro pokračování přepravy. Odesílatel sdělí dopravci své pokyny způsobem odpovídajícím výkonu dispozičního práva k přepravované zásilce.

§ 31
Stav zásilky při vykládce

1. Příjemce má povinnost při převzetí zásilky od dopravce zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a oznámit dopravci výhrady k přebírané zásilce, k jejímu počtu, zjevnému poškození nebo obalu zásilky, případně další výhrady, jež považuje za důležité pro stav zásilky. K převzetí zásilky příjemcem od dopravce dochází v okamžiku, kdy přepravovaná zásilka opouští přepravní prostor vozidla. Výhrady k zásilce musí příjemce oznámit dopravci ihned a buď je vepsat do nákladního listu, nebo sepsat protokol o stavu zásilky, který však zavazuje dopravce pouze za předpokladu, že je podepsán dopravcem resp. řidičem. Výhrady příjemce všeobecného rázu, neurčité či zmatečné posouvající termín kontroly nebo výhrada o zjevné vadě, učiněná příjemcem až po převzetí zásilky, jsou vůči dopravci neúčinné.

2. Byl-li stav zásilky náležitě zjištěn příjemcem a dopravcem, je proti výsledku takovéhoto zjištění přípustný důkaz jen tehdy, jde-li o poškození nebo ztráty zjevně neznatelné. To však platí pouze za předpokladu, že příjemce poslal písemné výhrady dopravci do sedmi dnů od takového zjištění, nepočítaje v to neděle a státem uznané svátky.

3. Den vydání zásilky nebo podle okolností den zjištění stavu zásilky nebo den, kdy byla zásilka předána příjemci, se do lhůt uvedených v tomto paragrafu nezapočítává.

4. Příjemce a dopravce jsou povinni si navzájem ulehčit provádění potřebných zjištění a šetření pro stav zásilky.

§ 32
Náklady ke zjištění škody

Při poškození zásilky jdou k tíži dopravce vedle náhrady škody na zásilce také náklady na minimalizaci vzniklé škody, jestliže dopravce odpovídá za poškození zásilky.

§ 33
Reklamace

1. Oprávněný musí reklamovat škodu vzniklou na zásilce u dopravce, a to nejpozději do šesti měsíců od vydání zásilky příjemci, a pokud zásilka nebyla vydána příjemci, tak do šesti měsíců ode dne, kdy měla být doručena dopravcem.

2. V reklamaci je oprávněný povinen uplatnit nárok na náhradu škody. Pokud je oprávněnému známa výše uplatňované škody, pak ji musí dopravci oznámit a doložit doklady, prokazující uplatňovanou výši škody.

3. Dopravce je povinen sdělit oprávněnému své stanovisko k reklamaci nejpozději do tří měsíců od obdržení reklamace nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněnému důvody, pro něž není možné sdělit oprávněnému stanovisko k jeho reklamaci.

4. Reklamace vůči dopravci a stanovisko dopravce musí být učiněny v písemné formě.

§ 34
Důkazní břemeno

1. Pokud se dopravce dovolává liberačních důvodů vedoucích ke zproštění jeho odpovědnosti, pak dopravce nese důkazní břemeno a musí prokázat liberační důvody, jichž se dovolává.

2. Za zvláštní nebezpečí při přepravách se považují tyto okolnosti:

a) bylo použito otevřených vozidel bez plachet, bylo-li použití těchto vozidel dohodnuto,

b) manipulace, naložení, uložení nebo vyložení zásilky byly prováděny odesílatelem, příjemcem nebo osobami jednajícími za odesílatele nebo příjemce,

c) byla přepravována zásilka, jejíž přirozená povaha je charakterizována tím, že tato zásilka může podléhat úplné nebo částečné ztrátě nebo poškození - zejména lomem, rzí, vnitřním kažením, vysycháním, unikáním, přirozeným úbytkem anebo poškozením hmyzem nebo hlodavci,

d) byly použity nedostatečné nebo vadné značky nebo čísla jednotlivých kusů zásilky,

e) byla prováděna přeprava živých zvířat.

3. Osvědčí-li dopravce, že podle okolností konkrétního případu mohlo poškození, zničení a ztráta vzniknout z jednoho nebo z několika zvláštních nebezpečí, uvedených v předchozím ustanovení, má se za to, že vznikly z těchto nebezpečí. Oprávněný může však prokázat, že škoda nebyla způsobena ani zcela, ani z části některým z těchto nebezpečí. Právní domněnka uvedená v tomto odstavci neplatí v případě ustanovení, které řeší použití otevřených vozidel bez plachet, jde-li o neobvykle velkou ztrátu nebo o ztrátu jednotlivého kusu dopravcem přepravované zásilky.

4. Jestliže je dopravce podle přepravní smlouvy zavázán zvlášť chránit zásilku proti povětrnostním, teplotním a vlhkostním vlivům, otřesům a podobným vlivům, pak se v takových případech dopravce nemůže odvolávat na důvody uvedené v odst. 2 pro přenesení důkazního břemene tehdy, jestliže nedbal všech stanovených opatření a jemu udělených zvláštních pokynů, zejména pak ohledně jeho výběru, přistavení a použití odpovídajících silničních dopravních prostředků (vozidel) či jejich vybavení.

5. Dopravce se může odvolávat na důvody pro přenesení důkazního břemene jen tehdy, jestliže dbal na všechna náležitá opatření a zvláštní pokyny, pokud mu tyto byly odesílatelem včas uděleny.

6. Je-li přeprava prováděna silničním dopravním prostředkem (vozidlem) s takovým zařízením nebo vybavením, že je zásilka chráněna proti povětrnostním, teplotním a vlhkostním vlivům, otřesům a podobným vlivům, může se dopravce dovolávat ustanovení o přenesení důkazního břemene pro přirozenou povahu určité zásilky, na kterou se vztahuje poškození, zničení nebo ztráta jen v tom případě, prokáže-li, že učinil všechna jemu za daných okolností dostupná opatření, pokud jde o výběr, údržbu a použití takto vybavených silničních dopravních prostředků (vozidel), a že se řídil zvláštními pokyny, které mu byly včas uděleny.

7. Dopravce se může dovolávat ustanovení o přenesení důkazního břemene, vznikne-li poškození, zničení nebo ztráta zásilky ze zvláštního nebezpečí při přepravě živých zvířat jen tehdy, dodrží-li všechny povinnosti vyplývající pro něj z ustanovení jiných právních předpisů 5 a prokáže-li, že učinil všechna opatření, která byl podle okolností konkrétní přepravy povinen učinit, a že se řídil zvláštními předpisy pro přepravu živých zvířat a eventuálně pokyny příkazce, byly-li zapsány v přepravním dokladu.

§ 35

Pokud ke škodě na zásilce nebo k překročení dodací lhůty dojde úmyslným jednáním dopravce nebo takovým jednáním, které se považuje za rovnocenné úmyslu, tedy takovým jednáním, kdy chování dopravce proti obvyklému postupu dopravce při obdobných přepravách bylo natolik nedbalé, že si dopravce musel být vědom, že škoda vznikne, ale bezdůvodně spoléhal na to, že škoda nebo překročení dodací lhůty nenastane, nebo byl srozuměn s tím, že nastat může, pak se dopravce nemůže dovolávat ustanovení těchto podmínek, která omezují jeho náhradovou povinnost nebo přenáší důkazní břemeno.

§ 36

Odpovědnost odesílatele zásilky ve zvláštních případech

1. Odesílatel je povinen nahradit dopravci škodu, jestliže tato byla způsobena:

a) nedostatečným balením nebo označením zásilky,

b) nesprávností nebo neúplností údajů uvedených v nákladním listě,

c) zanedbáním sdělení o nebezpečné povaze zásilky,

d) chybami, neúplností nebo nesprávností průvodních listin nebo přepravních pokynů.

2. Jestliže však při vzniku škody spolupůsobilo i jednání dopravce, pak závisí závazek odesílatele k poskytnutí náhrady škody na tom, do jaké míry toto jednání dopravce přispělo k takové škodě.

§ 37

Nárok na dílčí přepravu

1. Jestliže byla naložena k přepravě jen část sjednané zásilky, může odesílatel kdykoliv požadovat, aby dopravce započal přepravu neúplné zásilky.

2. V takovém případě přísluší dopravci plné přepravné a dále odpovídající zdržné, jakož i náhrada výloh, které mu eventuálně vznikly následkem neúplnosti zásilky; od tohoto úplného přepravného se sráží ta část přepravného za zásilku, kterou dopravce týmž dopravním prostředkem dopravil jako náhradu za nenaloženou zásilku.

3. Spočívá-li neúplnost zásilky na důvodech, které patří do okruhu odpovědnosti dopravce, pak přísluší dopravci nárok na přepravné jen potud, v jakém rozsahu skutečně zásilku dopravil ve smyslu odst. 2 tohoto paragrafu.

§ 38

Odpovědnost dopravce při škodách na zásilce

1. Dopravce odpovídá za poškození, zničení a ztrátu zásilky v době od převzetí zásilky až do jejího dodání na místo určení dle platných právních předpisů.

2. Jestliže na vzniku škody na zásilce spolupůsobí jednání odesílatele nebo příjemce nebo nějaká jiná vlastnost, charakter nebo nedostatek zásilky, pak odpovědnost k náhradě škody včetně stanovení jejího rozsahu závisí na tom, do jaké míry tyto okolnosti přispěly k takto vzniklé škodě.

§ 39

Náhradová povinnost dopravce

1. Má-li dopravce povinnost nahradit škodu za úplnou nebo částečnou ztrátu, zničení či poškození zásilky, vypočítá se náhrada z hodnoty zásilky v místě a době jejího převzetí k přepravě.

2. Náhrada škody hrazená dopravcem však při úplné či částečné ztrátě, zničení či poškození zásilky nesmí přesahovat 8,33 zúčtovacích jednotek za kilogram hrubé hmotnosti ztracené, zničené či chybějící zásilky.

3. Kromě toho se hradí dovozné, clo a jiné výlohy, vzniklé v souvislosti s přepravou zásilky, a to při úplné ztrátě v plné výši a při částečné ztrátě poměrným dílem; jiné škody se nehradí.

4. Vyšší náhradu lze požadovat jen tehdy, byla-li podle § 40 a 42 udána hodnota zásilky nebo zvláštní zájem na dodání.

5. Zúčtovací jednotka uvedená v těchto podmínkách je zvláštním právem čerpání (ZPČ/SDR) tak, jak je definováno Mezinárodním měnovým fondem.

6. Jestliže poškození, zničení nebo ztráta nastala jen u jednotlivých kusů zásilky, pak předpokládaná hodnota zásilky nesmí přesáhnout částku 8,33 ZPČ/SDR za každý kilogram hrubé hmotnosti

a) celkové zásilky, jestliže touto škodou byla znehodnocena celá zásilka,

b) znehodnocených kusů zásilky, jestliže byla znehodnocena jen část zásilky.

7. Za jednotlivý kus zásilky se považuje taková část zásilky, která je v nákladním listu specifikována podle použitého dopravního balení jako samostatný kus zásilky. Pokud nákladní list obsahuje i počet palet, pak jednotlivým kusem zásilky je zboží na jedné paletě. Jestliže nákladní list obsahuje pouze počet kartónů, pak jednotlivým kusem zásilky je jeden kartón. Byl-li v nákladním listu označen i počet obsahu jednotlivých zabalených kartónů, pak jednotlivým kusem zásilky je vždy kartón. Je-li použito jiné dopravní balení, pak platí zásada, že za jednotlivý kus balení se považuje kus dopravního balení, který je uveden v nákladním listu a který zároveň umožňuje dopravci kontrolu zásilky podle tohoto druhu balení.

§ 40

Odesílatel může, zaplatí-li dopravci dohodnutý příplatek k přepravnému, udat v nákladním listě cenu zásilky převyšující hranici stanovenou v § 39 a v takovém případě nahrazuje udaná cena tuto hranici.

§ 41

Pokud se dopravce zavázal v přepravní smlouvě k vrácení palet na místo nakládky, pak tento pokyn musí být uveden v přepravním dokladu a dopravce není povinen kontrolovat, zda kvalita vracených palet plně odpovídá dovezeným paletám. Dopravce však odpovídá v případech vrácení zjevně poškozených palet.

§ 42

Zvláštní zájem na dodání

1. Odesílatel může, zaplatí-li dohodnutý příplatek k přepravnému, udat v nákladním listě částku zvláštního zájmu na dodání zásilky pro případ její ztráty nebo poškození anebo překročení dodací lhůty.

2. Byl-li udán zvláštní zájem na dodání, může se nezávisle na náhradách škod stanovených v § 39, 40 a 42 požadovat náhrada dalších prokázaných škod až do udané částky zvláštního zájmu na dodání.

§ 43

Náhrada zvláštních výloh

Jestliže dopravce odpovídá z důvodu poškození, zničení nebo ztráty zásilky, pak vedle náhrady škody vzniklé na zásilce odpovídá oprávněnému také za poplatky, daně a dávky, jakož i za další výlohy, vzniklé v souvislosti s plněním předmětné přepravní smlouvy. Jiné škody vzniklé v souvislosti se zničením, poškozením nebo ztrátou zásilky nebo překročením dodací lhůty oprávněnému dopravce nehradí.

§ 44

Promlčení

Nároky na náhradu škody z přepravy se promlčují za jeden rok. V případě úmyslu nebo takového zavinění, které se podle práva soudu, u něhož se právní věc projednává, považuje za rovnocenné úmyslu, je promlčecí doba tříletá. Počátek, běh a přetržení či stavění promlčecí lhůty upravují obecné právní předpisy.

§ 45

Pokud z přepravní smlouvy nevyplývá jinak, tak platí, že mezi odesílatelem a dopravcem byla sjednaná působnost českého právního řádu.

§ 46

Pokud si strany písemně nesjednaly v přepravní smlouvě rozhodčí doložku, pak platí, že odesílatel a dopravce si sjednávají pro případné soudní spory možnost vést soudní spor u soudu místně příslušného dle sídla dopravce.

§ 47

Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné přepravní podmínky (VPP) jsou určeny pro úpravu vztahů mezi podnikateli a nepoužije se při jejich výkladu ustanovení §1798 - §1800 NOZ, neboť se jedná ve smyslu § 1751 odst. 3 NOZ o oborové podmínky, které byly náležitě zveřejněny a každý má možnost se s nimi seznámit.

2. Ujednání obsažená v přepravní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných přepravních podmínek za předpokladu, že strany jednoznačně vyjádřily svoji vůli v přepravní smlouvě se odchýlit od těchto všeobecných přepravních podmínek. Pokud součástí přepravní smlouvy by byl odkaz na jiné všeobecné oborové nebo soukromé podmínky, pak se takovéto všeobecné podmínky považují za účinné pouze tehdy, pokud nejsou v rozporu s těmito podmínkami nebo pokud si strany v přepravní smlouvě sjednaly u konkrétního ustanovení přednost jiných přepravních podmínek. 6

3. Pokud by nějaké ustanovení těchto všeobecných přepravních podmínek bylo v rozporu s kogentními ustanoveními v ČR platných právních předpisů nebo bylo přímo nebo nepřímo v rozporu s Úmluvou CMR (vyhl. 11/1975 Sb. v platném znění), pak se použijí ustanovení těchto předpisů, což však nemá vliv na platnost ostatních ujednání těchto všeobecných přepravních podmínek.

§ 48

Účinnost

Tyto VPP ČESMAD BOHEMIA nabývají účinnosti dnem 15. 5. 2014

 

1 Vyhláška č. 341/2002 Sb.

2 ustanovení § 22 odst. 1 zákona č.111/ 1994 Sb. o silniční přepravě, v platném znění a vyhlášky č. 64/1987 Sb. o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (Úmluva ADR), v platném znění.

3 Dobírkou se rozumí závazek příjemce zaplatit v hotovosti v zásilce obsažené a jím nakupované zboží - zpravidla včetně přepravného - a to při vydání zásilky dopravcem příjemci.

4 Např. zákon č. 253/2008 sb.

5 Jiným právním předpisem se rozumí např. Nařízení ES č. 1/2005

6 Např. Všeobecné podmínky pro přepravu zboží po silnici vydané Mezinárodní unií silniční dopravy IRU