Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

TOP 10 informace o službách, výhodách a přednostech svobodného pásma - 2. část

Body 6 - 10


1) Co je to svobodné pásmo = free zóna?
2) Skladové prostory free zóny přímo v Praze.
3) Kdo zde může skladovat, vyvážet, dovážet zboží?
4) Jaké zboží se zde může ukládat?
5) Doba uložení ve free zóně.
6) Bankovní garance celního dluhu.
7) Jak s daňovou povinností? Kdy se platí daň DPH, SPD a CLO?
8) Kompletace zakázek a přepracování, zušlechťování zboží, atd.
9) Možnosti obchodních operací se zbožím, umístěném ve svobodném celním pásmu.
10) Bezpečnost.
6) NEZAJIŠŤOVÁNÍ CELNÍHO DLUHU

Ve svobodném celním pásmu se při skladování zboží, na rozdíl od celních (soukromých i veřejných) skladů, nezajišťuje celní dluh tzv. bankovní garancí.

7) JAK S DAŇOVOU POVINNOSTÍ? KDY SE PLATÍ DAŇ DPH, SPD A CLO?

Při uskladnění dovezeného zboží ze třetích zemí nevzniká okamžitá daňová povinnost (DPH, clo a spotřební daň SPD). Daňová povinnost vzniká vždy až při propuštění zboží do volného oběhu.
Případný celní poplatek se vyměřuje a platí vždy až při propuštění tohoto zboží do volného oběhu.
Na rozdíl od prodeje zboží v „režimu uskladnění zboží v celních skladech“ je prodej zboží ve free zóně osvobozen od daně podle § 68 odst. 15 Zákona o DPH.

8) KOMPLETACE ZAKÁZEK A PŘEPRACOVÁNÍ ČI ZUŠLECHŤOVÁNÍ ZBOŽÍ


Ve svobodném pásmu lze provádět kompletace zásilek zboží určeného k vývozu z tuzemska a ze Společenství EU. Při umístění zboží do free zóny, vzniká nárok na odpočet DPH.
Společnost ESCES je výhodné též využívat v případech nejistých nebo časově předem neurčených obchodů (dovozů či vývozů), včetně velkých technologických celků. Ty mohou vyžadovat soustředění dílčích zásilek zboží od subdodavatelů
z různých zemí světa s kompletací konečného produktu. Ve ree zóně lze provádět kompletace zásilek zboží určeného
k vývozu ze zboží dovezeného z třetích zemí a ze Společenství EU, bez nutnosti uplatňovat DPH a platit dovozní cla a SPD (spotřební daň).
Se souhlasem celního orgánu lze ve free zóně provádět jakoukoliv průmyslovou (výrobní) nebo obchodní činnost, poskytovat služby a servis, dělit, přebalovat či sdružovat zboží dle potřeby zákazníka. Tyto aktivity opět nepodléhají clu a zdanění.
Do free zóny lze naskladnit i suroviny, za účelem jejich zušlechtění, přepracování či kompletace (vždy se souhlasem příslušného celního orgánu), z třetích zemí i zboží Společenství EU. Dle dispozic zákazníka provádět úpravy zboží, které nesplňuje technické normy EU pro následné propuštění do volného oběh (přebalovat, zušlechťovat, přepracovat, kolkovat, etiketovat, balit apod.)

 

                    top-10-vyhody-svobodneho-celniho-pasma-esces-img-039) MOŽNOSTI OBCHODNÍCH OPERACÍ SE ZBOŽÍM UMÍSTĚNÝM VE SVOBODNÉM CELNÍM PÁSMU


V ESCESU je možno provádět obchodní operace související s převodem vlastnických práv ke zboží, v rámci přeprodeje tohoto zboží před jeho vyskladněním do tuzemska, případně následným vývozem. Takto lze opakovaně měnit majitele zboží. Tyto operace se realizují bez účtování DPH.
Ve svobodném celním pásmu lze v rámci přeprodeje a zušlechťování opakovaně měnit cenu (hodnotu zboží) mezi vstupem a výstupem.

 

                              top-10-vyhody-svobodneho-celniho-pasma-esces-img-0410) BEZPEČNOST

Svobodné pásmo ESCES - free zone Prague garantuje ochranu 24 hodin / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce.