Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 ministryně financí rozhodla za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události mimo jiné o prominutí níže uvedených správních poplatků, a to následujícími rozhodnutími.

 

 • č. j. MF-7108/2020/3901-2 ze dne 16. 3. 2020 (zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/2020),
 • č. j. MF-7633/2020/3901-2 ze dne 24. 3. 2020 (zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5/2020),
 • č. j. MF-10021/2020/39-2 ze dne 15. 4 2020 (zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 7/2020),
 • č. j. MF-15195/2020/3901-4 ze dne 10. 6. 2020 (zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/2020).

Ministryně financí podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád"), promíjí všem daňovým subjektům:

 1. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. c) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník"), za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky podle § 259b daňového řádu, za podmínky, že žádost bude podána v období od 16. 3. 2020 do 31. 12. 2020,
   
 2. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. d) Sazebníku, za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí, za podmínky, že žádost bude podána v období od 16. 3. 2020 do 31. 12. 2020,
   
 3. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. f) Sazebníku, za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku podle čl. 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění (dále jen „celní kodex Unie"), za podmínky, že žádost bude podána v období od 24. 3. 2020 do 31. 12. 2020,
   
 4. správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. g) Sazebníku, za přijetí žádosti o povolení úlevy na dani nebo cle podle čl. 110 a 112 celního kodexu Unie, za podmínky, že žádost bude podána v období od 24. 3. 2020 do 31. 12. 2020,
   
 5. správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu, za podmínky, že žádost bude podána v období od 15. 4. 2020 do 31. 12. 2020.

 

 

Dne 15. 6. 2020 byl zveřejněn finanční zpravodaj č. 9 Ministerstva financí ( https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-09.pdf ). Obsahuje Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události.

Generální ředitelství cel zpracovalo k tomuto rozhodnutí souhrnnou informací pod č. j. 29299/2020-900000-303, která obsahuje dvě přílohy:

Příloha A – Souhrnná informace o prominutí správních poplatků Příloha A – Souhrnná informace o prominutí správních poplatků.pdf

Příloha B – Souhrnná informace o prominutí příslušenství daně v souvislosti s povolením posečkání Příloha B – Souhrnná informace o prominutí příslušenství daně .......pdf

Příloha C Vybrané části Finančního zpravodaje č. 9/2020 Příloha C – Vybrané části Finančního zpravodaje č. 9_2020.pdf

Tyto přílohy jsou zveřejněny i na úřední desce CÚ a internetových stránkách celní správy.

Finanční zpravodaje Ministerstva financí naleznete na webových stránkách (https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020).