Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Příručka o způsobu vyplňování JSD - část 2. VÝVOZ

Příručka o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového (s úpravami vyplývajícími z předpisů)

 

MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU PŘI VÝVOZU


(1) V této části jsou popsána pravidla pro uvádění údajů do Tiskopisů a Doplňkových listů předkládaných při vývozu zboží.
(2) Pro účely vývozu zboží se používá sada s číselným označením výtisků čísly 1, 2 a 3, resp. 1/6, 2/7 a 3/8, přičemž deklarant je povinen škrtnout ta čísla, která se nepoužijí (6, 7, 8).
(3) Výtisk Tiskopisu označený číslem 1 nebo 1/6 je určen pro celní úřad, který rozhoduje o propuštění zboží do navrženého režimu nebo o ukončení režimu zpětným vývozem.
(4) Výtisk Tiskopisu označený číslem 2 nebo 2/7 je využíván celními orgány pro statistické účely.
(7) V případech, kdy je režim aktivního zušlechťovacího styku, dočasného použití nebo uskladňování v celním skladu ukončován přidělením celně schváleného určení zpětný vývoz mimo celní území Společenství (kód 31xx v levé části kolonky 37 Tiskopisu), použijí se v souladu s čl. 841 PPCK přiměřeně ustanovení celních předpisů platná pro režim vývozu (čl. 787 až 796e PPCK). S ohledem na skutečnost, že se jedná o zpětný vývoz zboží, které nemá status Společenství, uskuteční se přeprava k výstupnímu celnímu úřadu v režimu tranzitu. S výtiskem č. 3 Tiskopisu a Doplňkového listu se v těchto případech bude manipulovat způsobem stanoveným ve článku 793b odst. 1 a 2 PPCK. V případech, kdy je celní úřad, který rozhoduje o přidělení celně schváleného určení zpětný vývoz, současně i výstupním celním úřadem, není propouštění zboží do režimu tranzitu povinné.
(8) Je-li zásilka, na kterou se Tiskopis vztahuje, složena z více položek zboží, k formuláři Tiskopisu se přikládá jeden nebo více formulářů Doplňkových listů. Na jeden Tiskopis s přiloženými Doplňkovými listy lze deklarovat pouze položky zboží, u nichž je údaj uváděný v levé části kolonky 37 Tiskopisu shodný. Je-li na posledním přiloženém Doplňkovém listu deklarována pouze jedna nebo dvě položky zboží, nevyužité místo pro uvedení případných dalších položek se proškrtává. Využití i oběh Doplňkových listů je totožný s využitím a oběhem Tiskopisu, se kterým jsou předkládány a jehož přílohu tvoří.
(10) V nadpisech k pravidlům pro jednotlivé kolonky je vyznačeno, zda je daný údaj  předepsáno uvádět jen do Tiskopisu nebo do Tiskopisu i Doplňkového listu. Dále je zde uveden i název kolonky, který někdy neodpovídá přesně a výstižně obsahu příslušné kolonky pro jeho vyplnění. Pokud není výslovně uvedeno, že požadované údaje v dané kolonce vyplňuje pověřený zaměstnanec CÚ, zajistí uvedení požadovaných údajů deklarant.

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ DO JEDNOTLIVÝCH KOLONEK TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU PŘI VÝVOZU


(11) Jednotlivé kolonky Tiskopisu, případně Doplňkového listu se vyplňují při vývozu následujícím způsobem:

Kolonka „1. Prohlášení“ (Tiskopis)

Levá část
(12) Do levé části této kolonky se uvádí kód:
EX - pro obchod se zeměmi a územími mimo celní území Společenství, kromě zemí ESVO,
- pro propuštění zboží do jednoho z celních režimů (sloupce A a E tabulky v příloze č. 37 hlavě I oddílu B PPCK),
- pro přidělení celně schváleného určení nebo použití zboží uvedeného ve sloupcích C a D tabulky v příloze č. 37 hlavě I oddílu B PPCK),
- pro odeslání zboží, které není zbožím Společenství, v rámci obchodu mezi členskými státy,
EU - v rámci obchodu se zeměmi ESVO,
- pro propuštění zboží do jednoho z celních režimů uvedených ve sloupcích A a E tabulky v příloze č. 37 hlavě I oddílu B PPCK,
- pro přidělení celně schváleného určení nebo použití zboží uvedeného ve sloupcích C a D tabulky v příloze č. 37 hlavě I oddílu B PPCK,
CO - pro zboží Společenství podléhajícímu zvláštním opatřením v průběhu přechodného období po přistoupení nových členských států,
- pro umístění zboží v celním skladu s cílem získat zvláštní vývozní náhrady před vývozem nebo výroba pod celním dohledem a celní kontrolou před vývozem a platbou vývozních náhrad,
- pro zboží Společenství v rámci obchodu mezi částmi celního území Společenství, na které se vztahuje směrnice 2006/112/ES, a částmi tohoto území, na která se uvedená směrnice nevztahuje, nebo v rámci obchodu mezi částmi tohoto území, na které se uvedená směrnice nevztahuje.

Prostřední část
(13) Do prostřední části této kolonky se uvádí jednomístný kód, který blíže upřesňuje druh předkládaného celního prohlášení:
A pro běžné celní prohlášení (běžný postup podle článku 62 Kodexu)
B pro neúplné celní prohlášení (zjednodušený postup podle čl. 76 odst. 1 písm. a) Kodexu)
C pro zjednodušené celní prohlášení (zjednodušený postup podle čl. 76 odst. 1 písm. b) Kodexu)
D pro podání běžného celního prohlášení uvedeného pod kódem A dříve, než je deklarant schopen zboží předložit
E pro podání neúplného celního prohlášení uvedeného pod kódem B dříve, než je deklarant schopen zboží předložit
F pro podání zjednodušeného celního prohlášení uvedeného pod kódem C dříve, než je deklarant schopen zboží předložit
X pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódu B a E
Y pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódu C a F
Z pro doplňkové celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle čl. 76 odst. 1 písm. c) Kodexu (zápis zboží do protokolu)
V současné době je možno použít pouze kód A, ostatní zjednodušené postupy není možné v České republice použít.

Pravá část
(14) Pravá část této kolonky se při vývozu nevyplňuje.

Kolonka „2. Odesílatel nebo vývozce“ (Tiskopis)

(15) Za vývozce se podle ustanovení čl. 788 PPCK považuje osoba, jejíž jménem a na jejíž účet je podáváno vývozní celní prohlášení a která má v době přijetí tohoto prohlášení k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat. Má-li na základě vývozní smlouvy vlastnické nebo obdobné právo umožňující se zbožím nakládat osoba usazená mimo Společenství, považuje se za vývozce ta smluvní strana, která je usazena ve Společenství.
(16) Do této kolonky se tedy uvádí název nebo obchodní firma a sídlo právnické osoby nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, a adresa místa pobytu fyzické osoby podle předchozího odstavce.
(17) Do pravého horního rohu se uvádí číslo EORI přidělené příslušnými orgány.
(18) Fyzické osobě – nepodnikateli, uvedené v této kolonce, přidělí pověřený pracovník ad hoc číslo pro daný případ, toto číslo se uvádí do pravého horního rohu této kolonky.
(19) Údaje o osobě, která ve vztahu k deklarovanému zboží působí pouze jako speditér nebo přepravce, nebo zboží pouze dopravuje, se v této kolonce neuvádí.
(20) Sestává-li zásilka ze zboží od několika vývozců, uvádí se do této kolonky text „různí“ a kód „00200“; seznam obsahující kromě čísla EORI také údaje o vývozci se přikládá v příloze ke každému z výtisků Tiskopisu.

Kolonka „3. Tiskopisy“ (Tiskopis a Doplňkový list)

(21) Uvede se pořadové číslo tiskopisu ve vztahu k celkovému počtu použitých formulářů Tiskopis a Doplňkový list. Například při předložení jednoho formuláře Tiskopis a dvou formulářů Doplňkový list (tj. 5 až 7 deklarovaných položek zboží) se uvede na formuláři Tiskopis „1/3“, na prvním formuláři Doplňkový list „2/3“ a na druhém formuláři Doplňkový list „3/3“.
(22) Maximální celkový počet formulářů, tj. Tiskopisu a Doplňkových listů, je 333.
(23) Je-li prohlášení podáváno pouze na jednu položku zboží (tj. má být vyplněna pouze jedna kolonka „Popis zboží“), MUSÍ kolonka 3 zůstat prázdná, ale do kolonky 5 se POVINNĚ uvede číslice 1.

Kolonka „4. Ložné listy“

(24) Do této kolonky se volitelně uvede počet přiložených ložných listů.

Kolonka „5. Položky“ (Tiskopis a Doplňkový list)

(25) Uvede se celkový počet položek uvedených na Tiskopisu a všech Doplňkových listech. Počet položek musí odpovídat počtu kolonek „Popis zboží“, které mají být vyplněny.
(26) Maximální celkový počet položek v Tiskopisu a Doplňkovém listech je 997.

Kolonka „6. Nákladové kusy celkem“ (Tiskopis)

(27) Do této kolonky se v rozsahu maximálně sedmimístného numerického údaje uvádí celkový počet nákladových (obalových) kusů zásilky deklarované na Tiskopisu a Doplňkových listech, bez ohledu na jejich druh např. bedny, pytle. Za nákladový kus se považuje i volně ložený stroj, přístroj apod. Údaje o celkovém počtu nákladových kusů se zde neuvádějí v případech, kdy je deklarováno zboží hromadné povahy, které je volně loženo, např. uhlí, obilí.

Kolonka „7. Referenční číslo“ (Tiskopis)

(28) Do této kolonky se uvádí číslo obchodního případu nebo jiný rozeznávací numerický nebo alfanumerický údaj z evidence deklaranta nebo jiné evidence. Tento údaj může mít podobu UCR (Unique Consignment Reference Number podle Doporučení Rady pro celní spolupráci týkající se jedinečného referenčního čísla zásilky (UCR) pro celní účely ze dne 30. června 2001).
(29) Uvedený údaj může být maximálně dvaadvacetimístný.
(30) Vyplnění této kolonky není povinné.

Kolonka „8. Příjemce“ (Tiskopis)

(31) Do této kolonky se uvádí název nebo obchodní firma a sídlo právnické osoby nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, a adresa místa pobytu fyzické osoby, které má být zboží dodáno; zpravidla je jí konečný příjemce v zemi určení. Není-li konečný příjemce znám, může být uveden poslední známý příjemce např. z přepravních dokladů. V tomto případě NEMUSÍ odpovídat stát sídla tohoto posledního známého příjemce kódu státu v kolonce 17a.
(32) Pokud se umisťuje zboží k vývozu do celního skladu, je příjemcem osoba odpovědná za předfinancování nebo osoba odpovědná za sklad, ve kterém je zboží uloženo.
(33) V současné době se v České republice nevyžaduje uvádění identifikačního čísla (např. čísla EORI) příjemce.
(34) Sestává-li zásilka ze zboží pro několik příjemců, uvede se do této kolonky text „různí“ a kód „00200“. Ke každému z listů Tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich název nebo obchodní firmu nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, sídlo nebo adresu místa trvalého pobytu, nebo adresu místa pobytu, nebo adresu místa podnikání. Volitelně může být uvedeno číslo EORI příjemce v této kolonce na Tiskopisu nebo čísla EORI příjemců na přiloženém seznamu.

Kolonka „9. Osoba zodpovědná za platební styk“

(35) Ve vývozu se tato kolonka nevyplňuje.

Kolonka „10. První země určení“

(36) Ve vývozu se tato kolonka nevyplňuje.

Kolonka „11. Země obchodu nebo výroby“

(37) Ve vývozu se tato kolonka nevyplňuje.

Kolonka „13. Společná zemědělská politika“

(38) Ve vývozu se tato kolonka nevyplňuje.

Kolonka „14. Deklarant / zástupce“ (Tiskopis)

(39) Do této kolonky se uvádí název nebo obchodní firma a sídlo nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, a adresa místa pobytu deklaranta. Je-li deklarantem fyzická osoba - podnikatel, může být jeho příjmení a jméno, popřípadě jména, a adresa místa pobytu doplněno uvedením názvu nebo obchodní firmy a místa podnikání. Je-li deklarant totožný s vývozcem/odesílatelem, uvádí se do této kolonky slovo
a) „VÝVOZCE” a kód „00400“ nebo
b) „ODESÍLATEL“ a kód „00300“ podle přílohy č. 25.
(40) Do pravého horního rohu této kolonky se uvádí číslo EORI deklaranta.
(41) Do této kolonky se dále uvádějí údaje o zastupující osobě (a to jak v zastoupení přímém, tak i nepřímém), včetně jejího čísla EORI.
(42) Kromě výše uvedených údajů se do této kolonky uvádí telefonní, faxové nebo jiné spojení deklaranta nebo zastupující osoby (např. e-mail).
(43) K určení statusu deklaranta nebo statusu zástupce se před jméno a adresu vkládá některý z těchto kódů:
[1] deklarant;
[2] zástupce (přímé zastoupení ve smyslu čl. 5 odst. 2 první odrážky kodexu);
[3] zástupce (nepřímé zastoupení ve smyslu čl. 5 odst. 2 druhé odrážky kodexu).
V případě, že je tento kód tištěn na papírový doklad, musí být uveden v hranatých závorkách (př.: [1], [2] nebo [3]).
(44) Z technických důvodů je třeba uvádět na Tiskopis údaje do kolonky 14 v uvedeném pořadí podle následujících příkladů, avšak není rozhodující, zda jsou údaje uvedeny pod sebou nebo vedle sebe:
a) bez zastoupení
[1] údaje o deklarantovi CZ 12345678
nebo
[1] VÝVOZCE 00400 CZ 12345678
strana 7
nebo
[1] ODESÍLATEL 00300 CZ 12345678
b) přímé zastoupení
[1] údaje o deklarantovi CZ 12345678
[2] údaje o přímém zástupci CZ 87654321
nebo
[1] VÝVOZCE 00400 CZ 12345678
[2] údaje o přímém zástupci CZ 87654321
nebo
[1] ODESÍLATEL 00300 CZ 12345678
[2] údaje o přímém zástupci CZ 87654321
c) nepřímé zastoupení
[3] údaje o nepřímém zástupci CZ 87654321
[1] údaje o deklarantovi CZ 12345678
nebo
[3] údaje o nepřímém zástupci CZ 87654321
[1] VÝVOZCE 00400 CZ 12345678
nebo
[3] údaje o nepřímém zástupci CZ 87654321
[1] ODESÍLATEL 00300 CZ 12345678

Kolonka „15. Země odeslání nebo vývozu“

(45) Ve vývozu se tato kolonka nevyplňuje.

Kolonka „15a“ (Tiskopis)

(46) Do kolonky 15a se uvádí dvoumístný alfabetický kód členského státu, ze kterého bylo zboží dříve odesláno za účelem vývozu, není-li vývozce usazen v České republice.
(47) Pokud zboží nebylo dříve odesláno z jiného členského státu za účelem vývozu nebo je-li vývozce usazen v České republice, je skutečným členským státem vývozu Česká republika.
(48) Kódy zemí jsou uvedeny v příloze 15.

Kolonka „15b“

(49) Ve vývozu se tato kolonka nevyplňuje.

Kolonka „16. Země původu“

(50) Ve vývozu se tato kolonka nevyplňuje.

Kolonka „17. Země určení“

(51) Ve vývozu se tato kolonka nevyplňuje.

Kolonka „17a“ (Tiskopis)

(52) Do této kolonky se uvádí kód poslední země určení vyváženého zboží, známá v okamžiku propouštění zboží k vývozu. Kód této země NEMUSÍ odpovídat zemi sídla posledního známého příjemce, uvedeného v kolonce 8.
(53) Kódy zemí jsou uvedeny v příloze č. 15.

Kolonka „17b“

(54) Ve vývozu se tato kolonka nevyplňuje.

Kolonka „18. Poznávací značka a státní příslušnost dopravního prostředku při odjezdu“ (Tiskopis)

(55) Do této kolonky se uvádí poznávací značka nebo registrační značka dopravního prostředku, na které je nakládáno nebo na kterém je zboží naloženo v okamžiku předložení celnímu úřadu, kde jsou plněny vývozní formality. V závislosti na druhu dopravního prostředku se uvádějí tyto údaje:
a) námořní a říční doprava – název plavidla,
b) letecká doprava – číslo letu nebo registrační číslo letadla a datum letu,
c) silniční doprava – poznávací značka nebo registrační číslo vozidla,
d) železniční doprava – číslo vagónu.
(56) Výše uvedený přehled uvádí možné příklady pro vyplnění. S ohledem na definici jediného dopravního prostředku ve článku 349 odst. 1 PPCK a na snížení nákladů a časové náročnosti se v případě použití spojených dopravních prostředků stejného druhu uvádí do této kolonky
a) počet spojených dopravních prostředků,
b) název použitého dopravního prostředku (použitých dopravních prostředků),
c) odkaz na soupis těchto dopravních prostředků, ve kterém budou deklarovány konkrétní údaje o jednotlivých vagónech, plavidlech, přívěsech nebo návěsech tak, aby byla umožněna účinná identifikace a kontrola zboží.
Údaje uvedené v soupisu potvrdí pověřených zaměstnanec CÚ otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem. Jeden exemplář potvrzeného soupisu připojí k rozhodnutí o propuštění zboží ve vývozu, které bylo vydáno na tiskopisu JSD a které se předává deklarantovi, druhý exemplář připojí k dílu 1 tiskopisu JSD.
(57) Pověřený zaměstnanec CÚ doplní údaj o státní příslušnosti silničního vozidla; pokud je tato již uvedena, zkontroluje její správnost. Od 1.6.2011 se údaj o státní příslušnosti nevyplňuje.

Kolonka „19. Kontejner (Kont.)“ (Tiskopis)

(58) Pomocí odpovídajícího kódu se uvede předpokládaný stav při přechodu vnější hranice Společenství na základě informací dostupných v době plnění vývozních formalit:
0 Zboží nepřepravované v kontejnerech
1 Zboží přepravované v kontejnerech.

Kolonka „20. Dodací podmínky“ (Tiskopis)

(59) Do první části této kolonky se uvádí kód dodací podmínky INCOTERMS při deklarovaném vývozu zboží – viz příloha č. 8 sloupec „První pododdíl“.
(60) Do druhé části se uvádí název místa, jehož popis je uveden ve sloupci „Druhý pododdíl“ přílohy č. 8.
(61) Je-li v první části této kolonky uveden kód „XXX”, uvádí se do druhé části i stručný popis (název) dodací podmínky, který lze v případě nedostatku místa uvést do přílohy každého z výtisků Tiskopisu.
(62) Do třetí části se uvádí kód označení místa, kde přecházejí z prodávajícího na kupujícího náklady za dopravu, přepravu a pojištění (místopisný název):
1 - místo se nachází na území daného členského státu, nebo
2 - místo se nachází na území jiného členského státu, nebo
3 - místo se nachází mimo území Společenství).

Kolonka „21. Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranice“ (Tiskopis)

(63) Tato kolonka se u režimů 10xx, 11xx a 23xx vyplňuje stejným způsobem jako kolonka 18 s přihlédnutím ke znalostem v době plnění vývozních formalit. Od 1.6.2011 se u režimů 21xx, 22xx a 31xx, vyplňuje pouze údaj o státní příslušnosti vozidla, poznávací značka se u těchto režimů nevyplňuje.

Kolonka „22. Měna a fakturovaná částka“ (Tiskopis)

(64) Do levé části této kolonky se uvádí kód měny, ve které byla vystavena obchodní faktura.
(65) Kódy měn jsou uvedeny v příloze č. 16.
(66) Do pravé části se uvádí fakturovaná cena za veškeré zboží uvedené v prohlášení.

Kolonka „23. Směnný kurz“ (Tiskopis)

(68) S výjimkou případů, kdy je zboží vyváženo zpět z celního skladu (kód 3171), se do této kolonky uvádí platný směnný kurz podle článků 169 až 172 PPCK mezi měnou faktury a měnou daného členského státu.
(69) Kurz je zveřejňován i na internetové stránce Celní správy www.celnisprava.cz.
(70) Kurz se uvádí s přesností na tři desetinná místa, k případným dalším místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží. Pokud je za zboží placeno nebo inkasováno v korunách českých, uvádí se zde číslice 1.

Kolonka „24. Druh obchodu“ (Tiskopis)

(74) S výjimkou případů, kdy je zboží vyváženo z celního skladu (kód 3171), se do této kolonky uvádí dvoumístný jednomístný číselný kód druhu obchodu.
(75) Seznam kódů druhu obchodu je uveden v příloze č. 9.

Kolonka „25. Druh dopravy na hranici“ (Tiskopis)

(76) Do této kolonky se uvádí pomocí kódu druh dopravy odpovídající aktivnímu dopravnímu prostředku, který má být použit při výstupu vyváženého zboží z celního území Společenství.
(77) Seznam kódů druhu dopravy je uveden v příloze č. 10.

Kolonka „26. Druh dopravy ve vnitrozemí (Tiskopis)

(78) Do této kolonky se uvádí pomocí kódu podle přílohy č. 10 druh dopravy od celního úřadu, u kterého jsou plněny vývozní formality.
(79) Pokud jsou vývozní formality plněny v místě výstupu ze Společenství, kolonka se nevyplňuje.

Kolonka „27. Místo nakládky“

(80) Ve vývozu se tato kolonka nevyplňuje.

Kolonka „28. Finanční a bankovní údaje“

(81) Ve vývozu se tato kolonka nevyplňuje.

Kolonka „29. Výstupní celní úřad“ (Tiskopis)

(82) Pomocí odpovídajícího kódu země (2 znaky) a kódu celního úřadu (6 znaků) se uvede výstupní celní úřad, jehož prostřednictvím má zboží opustit území EU.
(83) Kódy celních úřadů lze vyhledat na internetové adrese celní správy
www.celnisprava.cz – Úřední desky útvarů CS – Útvar (kód nebo název)/Země.

Kolonka „30. Umístění zboží“ (Tiskopis)

(84) Uvede se přesné místo, kde může být zboží kontrolováno. Uvádí se
a) kód celního úřadu (např. CZ117600), pokud je celní řízení prováděno v celním prostoru celního úřadu, nebo
b) číslo EORI vývozce/odesilatele zboží, je-li celní řízení prováděno v prostoru vývozce/odesilatele (např. při místním řízení).
(84a) V případě centralizovaného celního řízení se do této kolonky uvádí kód celního úřadu, kterému bude předloženo zboží ke kontrole (ať již v celním prostoru nebo mimo něj).

Kolonka „31. Nákladové kusy a popis zboží, značky a čísla, číslo (čísla) kontejneru, počet a druh“ (Tiskopis a Doplňkový list)

(85) Do této kolonky se uvádějí značky, čísla, počty a druhy nákladových kusů, ev. čísla a specifikace kontejnerů. Druhy nákladových kusů se uvádějí kódem, uvedeným v příloze č. 21. Není – li zboží baleno, uvede se do této kolonky údaj „volně loženo“.
(86) Dále se sem uvádí název zboží, který je nutno uvést označením v dostatečně přesných pojmech, které umožňují zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky celního sazebníku. Označení zboží musí být uvedeno v českém jazyce, pro upřesnění může být doplněno o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou známku a podobně.
(87) Je-li deklarované zboží podle zvláštního zákona odpadem, musí být označení zboží doplněno evidenčním číslem uvedeným v rubrice číslo 1 průvodního dokladu pro přeshraniční pohyb/přepravu odpadů (nevyžaduje se u odpadů, které nevyžadují souhlas, tj. odpadů, uvedených v zeleném seznamu odpadů) a kódem:
„WZE” - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů; nevyžaduje-li se k vývozu, dovozu a tranzitu tohoto odpadu souhlas, uvede se za kód „WZE“ bez mezery příslušný kód (R1 až R13, resp. D1 až D15) z dokladu, který doprovází odpad,
„WZL” - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů,
„WCE” - je-li zboží uvedeno v červeném seznamu odpadů,
„WAX” - není-li zboží, které je odpadem, zařazeno v žádném z uvedených seznamů.
(88) Stanoví-li celní úřad v povolení režimu s hospodářskými účinky uvádění jiné měrné jednotky, než jaká je k deklarované položce zboží určena v celním sazebníku, uvádí se do této kolonky kód stanovené měrné jednotky a množství zboží v této měrné jednotce. Kódy měrných jednotek jsou uvedeny v příloze č. 5.
(89) Podléhá-li deklarované zboží celním kvótám a je-li požádáno příslušným kódem v kolonce 39 o její přiznání, uvádí se do této kolonky kód „K“, lomítko, označení kvóty, lomítko, kód měrné jednotky stanovený pro požadovanou celní kvótu, lomítko a množství zboží v této jednotce. Seznam měrných jednotek pro kvótované zboží je uveden v příloze č. 4.
(90) U zboží podléhajícího opatření v rámci společné zemědělské politiky se do této kolonky dále uvádí kód „IN“, lomítko a čistá hmotnost základního produktu, na který bude požadována náhrada. U složených výrobků nebo směsí se uvádí čistá hmotnost pouze té ingredience, které přísluší náhrada, a nomenklatura této ingredience, je-li odlišná od údaje v kolonce 33 Tiskopisu a Doplňkového listu. Pokud je požadována náhrada pro více ingrediencí, uvádějí se tyto údaje na samostatném listě, připojeném ke každému výtisku Tiskopisu nebo Doplňkového listu. Dále se uvede evidenční číslo prohlášení výrobce o složení výrobku. Výše uvedené údaje nemusí být v případě vývozu složených výrobků nebo směsí uvedeny, pokud jsou množství a povaha ingrediencí vzatých v úvahu pro výpočet náhrady určeny z analýzy vyváženého zboží.
(91) V případě potřeby uvede deklarant do této kolonky zkratku „DPK:“ a za dvojtečku čtyřmístné přídavné kódy, oddělené čárkou.

Kolonka „32. Pořadové číslo položky“ (Tiskopis a Doplňkový list)

(92) Údaj se do této kolonky uvádí jen tehdy, je-li počet deklarovaných položek vyšší než 1, jinak kolonka musí zůstat prázdná.
(93) Maximální počet položek v Tiskopisu a Doplňkových listech je 997.

Kolonka „33. Zbožový kód“ (Tiskopis a Doplňkový list)

První část
(94) Do první části kolonky 33 se uvádí prvních 8 číslic sazební podpoložky celního sazebníku.
Druhá část
(95) Tato část kolonky 33 se při vývozu nevyplňuje.
Třetí část
(96) Do třetí části se uvede první doplňkový kód TARICu, byl-li stanoven.
Čtvrtá část
(97) Do čtvrté části se uvede druhý doplňkový kód TARICu, byl-li stanoven.
Pátá část
(98) Do páté části se uvede přídavný kód stanovený v části IV. přílohy č. 1 PVCZ vztahující se na zboží označené tímto kódem. Pokud je zboží označeno dvěma a více kódy, uvede deklarant jeden z těchto kódů do pátého pododdílu této kolonky a další z těchto kódů do odpovídající kolonky 31 Tiskopisu popřípadě Doplňkového listu způsobem stanoveným v bodu (91).
(99) Seznam národních přídavných kódů je uveden v příloze č. 6.

Kolonka „34a. Kód země původu“ (Tiskopis a Doplňkový list)

(100) Od 1.7.2005 se v ČR dDo této kolonky se nepovinně (od 1.6.2011 není povinné jeho uvádění u režimů 31xx) uvádí kód země původu vyváženého zboží. Povinně se údaj vyplňuje pouze u režimů 7600 a 7700.
(101) Kódy zemí jsou uvedeny v příloze 15.

Kolonka „34b. Kód regionu původu nebo výroby“ (Tiskopis a Doplňkový list)

(102) Do této kolonky se uvádí kód kraje, ve kterém bylo zboží vyrobeno nebo ve kterém získalo svůj původ. Není-li kraj původu nebo výroby znám nebo se nenachází v České republice, uvede se kód „99“.
(103) Seznam kódů krajů je uveden v příloze č. 7.
(103) Od 1.1.2011 se ve vývozu tato kolonka nevyplňuje.

Kolonka „35. Hrubá hmotnost (kg)“ (Tiskopis, Doplňkový list)

(104) Do této kolonky se uvádí hrubá hmotnost zboží popsaného v odpovídající kolonce 31 vyjádřená v kilogramech na úrovni každé zbožové položky.
(104a) Hrubá hmotnost je souhrnná hmotnost zboží se všemi obaly s výjimkou kontejnerů a jiných přepravních zařízení.
(105) Je-li hrubá hmotnost menší než 1 kg, uvádí se údaj až na 3 desetinná místa, tj. například 0,123 = 123 gramů.
(106) Hrubá hmotnost vyšší než 1 kg se MŮŽE zaokrouhlit tak, že se desetinná místa od x,001 do x,499 zaokrouhlují směrem dolů na nejbližší kg a desetinná místa od x,5 do x,999 směrem nahoru na nejbližší kg (x > 0). Vždy však musí platit zásada, že hmotnost btto (kolonka 35) musí být větší nebo rovna hmotnosti netto (kolonka 38).
(107) Při zaokrouhlování se uvádí údaj v maximálním rozsahu devíti míst.
(108) Není dovoleno uvádět zkratku "kg".
(109) Při vývozu elektrické energie se do této kolonky uvede text „0,001“.

Kolonka „37. Režim“

Levá část (Tiskopis)
(110) Do této části se uvádí čtyřciferný kód, který se skládá z dvouciferného kódu pro režim, který je navrhován, a dvouciferného kódu, který navrhovanému režimu předcházel.
(111) Předchozím režimem se rozumí režim, ve kterém se zboží nacházelo před propuštěním do navrhovaného režimu. Byl-li předchozím režimem režim uskladňování v celním skladu, režim dočasného použití nebo přichází-li zboží ze svobodného pásma, je možno uvést jako předchozí režim kód tohoto režimu pouze tehdy, pokud zboží nebylo před tímto předchozím režimem propuštěno do režimu s hospodářským účinkem.
Příklad:
Zboží po aktivním zušlechťovacím styku v podmíněném režimu bylo propuštěno do režimu uskladňování a poté je vyváženo zpět.
První režim: 5100
Druhý režim: 7151
Třetí režim: 3151
Obdobný postup se uplatňuje i v případě, že zboží bylo vyvezeno do pasivního zušlechťovacího styku, je dováženo zpět a z celního skladu propouštěno pro domácí spotřebu do volného oběhu.
(112) Kód „00“ se používá pro vyznačení skutečnosti, že nebyl použit žádný předchozí režim (tj. pouze jako třetí a čtvrtá číslice) nebo navrhovanému režimu předcházel pouze tranzit.
(113) Seznam kódů celních režimů je uveden v příloze č. 12.

Pravá část (Tiskopis a Doplňkový list)
(114) V případě, že se tato kolonka používá ke bližšímu specifikování režimu, uvádí se do pravé části
a) kód složený z alfabetického znaku, po kterém následují dva znaky alfanumerické – viz příloha č. 22, nebo
b) kód, začínající číslicí, po němž následují 2 alfanumerické znaky – viz příloha č. 23.
(114a) Není-li uváděn žádný kód upřesňující režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu (ať již unijní nebo národní – viz přílohy č. 22 a 23), uvede se číselný kód „000“.

Kolonka „38. Čistá hmotnost (kg)“ (Tiskopis a Doplňkový list)

(115) Do této kolonky se uvádí čistá hmotnost zboží popsaného v kolonce 31.
(116) Údaj se uvádí v kilogramech na tři desetinná místa.
(117) Čistá hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu.
(118) Je-li čistá hmotnost menší než 1 kg, uvádí se údaj až také na 3 desetinná místa, tj. například 0,123 = 123 gramů. Čistá hmotnost vyšší než 1 kg se MŮŽE zaokrouhlit od x,001 do x,499 směrem dolů na nejbližší kg a desetinná místa od x,5 do x,999 směrem nahoru na nejbližší kg (x>0) a za desetinnou čárkou je v takovém případě třeba uvést „000“. Vždy však musí platit zásada, že hmotnost btto (kolonka 35) musí být větší nebo rovna hmotnosti netto (kolonka 38).
(119) Při zaokrouhlování se uvádí údaj v maximálním rozsahu devět míst.
(120) Není dovoleno zde uvádět zkratku "kg
(121) Při vývozu radioaktivních látek nebo elektrické energie se do této kolonky uvede text „0,001“.

Kolonka „39. Kvóta“

(122) Ve vývozu se tato kolonka nevyplňuje.

Kolonka „40. Souhrnné prohlášení nebo předchozí doklad“ (Tiskopis a Doplňkový list)

(123) Do této kolonky se uvádí údaje o předchozích dokladech, které mají vztah k deklarovanému zboží, zejména rozhodnutí celních orgánů, jimiž bylo deklarovanému zboží přiděleno celně schválené určení předcházející režimu, který je navrhován.
(124) První částí údaje o předchozím dokladu je kód druhu tohoto dokladu.
(125) Je-li jím souhrnné celní prohlášení, je první částí údaje kód „X“.
(126) Je – li jím původní (předchozí) celní prohlášení, uvádí se kód „Y“.
(127) Jiný předchozí doklad vyznačuje kód „Z“.
(128) Druhou částí údaje o předchozím dokladu je kód ze seznamu v příloze č. 24.
(129) Třetí částí údaje je evidenční číslo předchozího dokladu nebo jiný rozlišitelný odkaz na tento doklad.
(130) Čtvrtou částí je datum tohoto dokladu.
(131) Pátou částí je pořadové číslo položky v rámci tohoto dokladu.
(132) Příklady:
a) předchozí doklad je tranzitní doklad T1, kterému úřad místa určení přidělil číslo „238544“. Kód proto bude „Z-821-238544“ („Z“ = předchozí doklad, „821“ = tranzitní režim a „238544“ = registrační číslo dokladu (nebo MRN pro operace NCTS));
b) cargo manifest označený číslem „2222“ se použije jako souhrnné celní prohlášení. Kód bude „X-785-2222“(„X“ = souhrnné celní prohlášení, „785“ = cargo manifest a „2222“ = identifikační číslo manifestu);
c) zboží bylo zapsáno do evidence dne 1. července 2005. Kód proto bude „Y-CLE-20050701-5“ („Y“ znamená, že se jedná o počáteční celní prohlášení, „CLE“ znamená „zápis do protokolu“, „20050701“ pro datum zápisu, „2005“ je rok, „07“ měsíc, „01“ den a „5“ je odkaz na zápis do protokolu),
d) vývoz bez předcházejícího dokladu – „ Z–380–číslo faktury-20050701-1“; je-li vyváženo zboží, na které je vystaveno více faktur, uvádí se odkaz pouze na jednu z nich.
(133) Pokud je výše uvedený doklad vystaven na základě JSD, obsahuje zkratka kódy specifikované pro první pododdíl kolonky 1 („IM“, „EX“, „CO“ nebo „EU“).
(134) Předchozím dokladem u zpětných vývozů je evidenční číslo Tiskopisu, na který bylo zboží propuštěno do režimu a který se zpětným vývozem ukončuje.
Příklad: u zpět. vývozu „ Y-IM –číslo předchozího JSD-20050630-1“ (příp. místo „IM“ může být „EU“ – viz předchozí odstavec).
(135) Předcházelo-li režimu vývozu propuštění zboží do volného oběhu, uvádí se v této kolonce číslo předchozího dokladu pouze tehdy, je-li známo.
(136) V případech, kdy se musí uvést více než jeden odkaz, uvede se do této kolonky „ Y-IM –R00200“ a k Tiskopisu nebo Doplňkovému listu se přiloží seznam odkazů obsahující údaje o předchozích celních dokladech, které mají vztah k propuštění deklarovaného zboží. Vzor seznamu předchozích dokladů je uveden v příloze č. 3.
(137) Údaje o předchozím dokladu, které jsou společné pro celou zásilku zboží uvedeného v Tiskopisu a Doplňkových listech, lze uvést pouze na Tiskopisu.

Kolonka „41. Doplňkové měrné jednotky“ (Tiskopis a Doplňkový list)

(138) Do této kolonky se uvádí množství v měrné jednotce určené v celním sazebníku. Údaj musí být vždy uveden na 3 desetinná místa, a to i v případě, že zde desetinná místa logicky nepřicházejí v úvahu (např. měrná jednotka „NAR“ - bude zde uvedeno 1,000).
(139) Jestliže není k dané podpoložce zboží v celním sazebníku určen kód měrné jednotky nebo je určena měrná jednotka „KGM“, uvádí se zde vlastní hmotnost kolonky 38 Tiskopisu nebo Doplňkového listu Kolonka „44. Zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení“ (Tiskopis a Doplňkový list)
(141) Do této kolonky se uvádí záznamy o předkládaných dokladech, kódy dokladů, osvědčení, licencí a povolení na podporu celního prohlášení, přičemž kódy předložených povolení (licencí) a jejich čísel vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, popřípadě kód vyjadřující, že povolení (licence) není vyžadovánose uvádějí do levého horního rohu. Údaje společné pro celou zásilku zboží lze uvést pouze v Tiskopisu, údaje vztahující se k jednotlivé podpoložce zboží se v této kolonce uvádějí u příslušné podpoložky zboží. Do levého horního rohu, popřípadě do střední části, se uvádějí kódy dokladů, osvědčení a povolení Společenství nebo povolení mezinárodní či jiné dokumenty předkládané na podporu celního prohlášení, kódy národních dokladů, osvědčení, licencí, povolení a ostatních certifikátů z databáze TARIC CZ, spolu s jejich případným označením nebo číslem zvláštního právního předpisu, kterým se vydává všeobecné vývozní povolení Unie pro zboží dvojího užití, případně odpisované množství z licencí a povolení. Zapisují se v podobě kódu složeného ze 4 alfanumerických znaků, po kterých případně následuje buď identifikační číslo, nebo jiný rozlišitelný odkaz. Dále taktéž například povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně nebo povolení daňového skladu, další osvědčení, povolení celních orgánů, závazné informace, jakož i čísla licencí a dokladů T5 při vývozech v rámci společné zemědělské politiky, případně také kódy zvláštních záznamů celní povahy. Údaje společné pro celou zásilku zboží se v této kolonce uvádějí pouze v Tiskopisu, údaje vztahující se k jednotlivé podpoložce zboží se v této kolonce uvádějí u příslušné podpoložky zboží.
(142) Podléhá-li vývoz zboží úřednímu povolení (původně licenci), uvádí se do levého horního rohu kód druhu povolení (licence) z přílohy č. 26 a číslo tohoto povolení (licence). Není-li k vývozu povolení (licence) třeba, uvádí deklarant do levého horního rohu této kolonky kód „1199“.
(143) Deklarant do kolonky 44 Tiskopisu a Doplňkového listu uvádí rovněž čísla dalších předkládaných dokladů, vztahujících se ke zboží, zejména certifikátů, koncesních listin, povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně nebo povolení daňového skladu, osvědčení, povolení celního orgánu, závazné informace, jakož i čísla licencí a dokladů T5 při vývozech v rámci společné zemědělské politiky, případně také kódy zvláštních záznamů celní povahy.
(151) Do této kolonky se dále uvádí při vývozu v rámci společné zemědělské politiky kód „SZP“, lomítko a za lomítko číslo licence, kód dokladu T5 a kód náhrady z odstavce 7 dokladu T5 oddělené čárkou.
(153) Do tečkovaně vyznačeného okénka uvede pověřený zaměstnanec CÚ lhůtu ke zpětnému dovozu, je-li to třeba.
(154) Pokud CÚ povolí vývoz zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu na základě zvýhodněného celního zacházení nebo s uplatněním snížené nebo nulové celní sazby na základě zvláštního použití tohoto zboží (viz článek 291 a další Kodexu), do této kolonky se uvede text „ČLÁNEK 298 NAŘÍZENÍ (EHS) Č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITÍ: ZBOŽÍ URČENO K VÝVOZU - ZEMĚDĚLSKÉ NÁHRADY NELZE UPLATNIT“ nebo jinou jazykovou verzi této poznámky podle odstavce 2 článku 298 PPCK.
(155) Zboží Společenství propuštěné do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku, bez dotčení zvláštních podmínek upravujících vnitřní tranzit Společenství, ztrácí svůjstatus v okamžiku, kdy je skutečně vyvezeno z celního území Společenství.
(156) V souladu s ustanovením článku 793a odst. 2 PPCK může deklarant do této kolonky uvést kód „RET-EXP“ a kód „30400“, který vyjadřuje, že chce, aby CÚ předal výtisk č. 3 Tiskopisu po potvrzení výstupu osobě, uvedené v kolonce 50.
Přechodem na systém e-Vývoz ztratilo uvádění údaje dle bodu (156) smysl.

Kolonka „46. Statistická hodnota“ (Tiskopis a Doplňkový list)

(157) Do této kolonky se uvádí statistická hodnota vyváženého zboží v celých korunách českých zaokrouhleně vždy směrem nahoru. Statistickou hodnotou se při vývozu rozumí hodnota zboží v místě a čase, v němž zboží opouští statistické území vyvážejícího členského státu; stanoví se při prodeji nebo nákupu na základě fakturované ceny zboží, v ostatních případech na základě ceny, která by byla fakturována při prodeji nebo koupi. Statistická hodnota musí zahrnovat pouze vedlejší výdaje, týkající se dopravy, která se uskutečnila na statistickém území vyvážejícího členského státu. Statistická hodnota nezahrnuje daně splatné při vývozu, jako jsou celní poplatky, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, dávky, vývozní náhrady nebo jiné podobné daně.
(158) Při vývozu zboží používaného jako nosiče informací, jako jsou diskety, magnetické pásky, filmy, plány, magnetofonové pásky a videokazety a CD-ROMy, které se vyměňují za účelem dalšího předávání informací, se statistická hodnota stanoví na základě celkových nákladů na zboží, tj. nezahrnuje pouze nosič, ale i informace, které jsou přenášeny.
(159) Při zpětném vývozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v České republice za účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána při dovozu tohoto zboží. Statistická hodnota zboží zpět vyváženého po ukončení celního režimu aktivního zušlechťovacího styku, pokud toto zboží neprošlo žádnou zušlechťovací operací, odpovídá statistické hodnotě tohoto zboží při jeho dovozu. Pro vyvážené zboží dodávané s montáží se za statistickou hodnotu považuje pouze samotná hodnota zboží bez ceny za montáž a nákladů s ní spojených.
(160) U zboží, za které není jeho dodavatelem požadována úhrada, ale naopak je za ně odběrateli placeno (např. při vývozu odpadů), se namísto statistické hodnoty uvádí do této kolonky číslice 0.
(161) Pro přepočet hodnoty vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá směnný kurz používaný k výpočtu celní hodnoty. Údaj o statistické hodnotě se uvádí v rozsahu maximálně desetimístného čísla.

Kolonka „47. Výpočet poplatků“

(162) Ve vývozu se tato kolonka nevyplňuje.

Kolonka „49. Označení skladu“ (Tiskopis)

(163) Při zpětném vývozu ze skladu nebo při pasivním zušlechťovacím styku, kdy předcházelo uskladňování v celním skladu, uvádí deklarant do této kolonky takto:
- písmeno určující druh skladu v souladu s popisy obsaženými v čl. 525 písm. a1; u skladů neuvedených v článku 525 se použije kód „Y“ pro jiný než celní sklad, resp. „Z“ pro svobodné pásmo nebo svobodný sklad,
- identifikační číslo přidělené členským státem při vydání povolení a
- kód země pro členský stát vydávající povolení.

Kolonka „50. Hlavní povinný“ (Tiskopis)

(164) Deklarant do této kolonky může v souladu s ustanovením článku 793a odst. 2 PPCK uvést jméno a adresu osoby usazené v místě úřadu výstupu, které celní úřad může předat kopii výtisku 3 potvrzenou celním úřadem.
Přechodem na systém e-Vývoz ztratilo uvádění údaje dle bodu (164) smysl.
 </