Přeprava nebezpečných věcí v EU se v roce 2020 podílela 4 % na celkové silniční nákladní dopravě
Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Přeprava nebezpečných věcí v EU se v roce 2020 podílela 4 % na celkové silniční nákladní dopravě

Centrum služeb pro silniční dopravu, i navzdory současné koronavirové krizi, pokračuje v mezinárodní spolupráci v rámci organizace Euro Contrôle Route (ECR). Bohužel veškeré takové činnosti byly přesunuty do „on-line“ prostoru.

 

 

Podíl přeprav nebezpečných věcí v EU (v tunokilometrech) zůstal v letech 2019 a 2020 stejný a činil přibližně 4 % z celkového objemu.

Členskými státy, které zaznamenaly nejvyšší podíl přeprav nebezpečných věcí, byly Kypr (9 % v roce 2019, 12 % v roce 2020), Belgie (10 %, 9 %) a Finsko (8 %, 7 %). Naopak Slovensko, Irsko, Bulharsko, Litva a Lotyšsko zaznamenaly v roce 2019 podíl přeprav nebezpečných věcí nižší než 2 %; Irsko, Litva a Slovensko zaznamenaly takto nízký podíl také v roce 2020.

V roce 2019 byl zaznamenán nejvyšší podíl přeprav nebezpečných věcí v EU (v tunokilometrech).

 

 

Silniční nákladní přeprava nebezpečných věcí v letech 2019 a 2020

Největší přepravovanou skupinou nebezpečných věcí byly hořlavé kapaliny, které představovaly více než polovinu celkové přepravy nebezpečných věcí v tunokilometrech (54 % v roce 2019 a 53 % v roce 2020). Plyny (stlačené, zkapalněné nebo rozpuštěné pod tlakem) představovaly 14 % v roce 2019 a 15 % v roce 2020, zatímco "žíraviny" představovaly 12 % v obou letech. Rozložení mezi různými druhy nebezpečných věcí zůstalo v průběhu času poměrně stabilní.

Pokud jde o druhy veškerého (nebezpečného i jiného) zboží přepravovaného v roce 2020, představovaly „kovové rudy a ostatní produkty těžby a dobývání“ největší přepravovanou skupinu výrobků z hlediska tonáže, která představovala jednu čtvrtinu (25 %) celkového objemu v EU. Další téměř čtvrtinu všeho zboží představovali „ostatní nekovové minerální výrobky“ a „potraviny, nápoje a tabák“, jejichž podíl byl u každé skupiny 12 % celkového objemu. Další důležitou skupinou výrobků byly „zemědělské produkty, lesnické produkty a produkty rybolovu“ s podílem 10 %.

 

Zdroj: Eurostat (ec.europa.eu/eurostat/web/main/home)