Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Pravomoci Celní správy ČR při kontrolách na pozemních komunikacích

Jaké jsou pravovoce pracovníků celní správy? Co vše smějí kontrolovat? Jaké jsou sankce a postihy? Všechny odpovědi na tyto otázky naleznete uvnitř článku.

 

 

KONTROLNÍ SLOŽKY CELNÍ SPRÁVY ČR, VYKONÁVAJÍCÍ KONTROLNÍ ČINNOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Odbor Dohledu CÚ

a) odd. Mobilního dohledu
b) odd. Kontrol zpoplatněných komunikací

 

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR

§ 8
Odst. 6) Celní úřad

f) pátrá po zboží protiprávně dovezeném nebo vyvezeném nebo odňatém celnímu dohledu  a zjišťuje osoby, které

1. zboží celnímu dohledu odňaly,
2. se tohoto odnětí zúčastnily, nebo
3. toto zboží držely nebo získaly.

 

§ 20
Prokazování příslušnosti

(1) Celník je povinen při výkonu služby prokázat příslušnost k celní správě.

(2) Celník, který nosí při výkonu služby služební stejnokroj, prokazuje příslušnost k celní správě služebním stejnokrojem, který je opatřen identifikačním znakem celní správy.

(3) V případě, že celník nenosí při výkonu služby služební stejnokroj, prokazuje příslušnost k celní správě služebním průkazem a ústním prohlášením „celní správa“. Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti a vzor služebního průkazu a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním průkazem.

(4) Pouze ústním prohlášením „celní správa“ prokazuje celník příslušnost k celní správě ve výjimečných případech, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují tuto příslušnost prokázat služebním stejnokrojem nebo služebním průkazem. V takových případech se celník prokáže služebním průkazem bezprostředně poté, kdy to okolnosti služebního zákroku dovolí.

 

§ 29
Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

2) Celník je oprávně npožadova tprokázání totožnosti osoby, pokud

a) je podezřelá ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu v souvislosti s porušením právních předpisů v oboru působnosti orgánů celní správy,
b) odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby,
c) je od ní požadováno vysvětlení,
d) je předváděn a podle ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu,
e) je u ní prováděn celní dohled nebo celní kontrola podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
f) vstupuje do prostor, místností a zařízení užívaných orgány celní správy, ministerstvem, orgány finanční správy nebo Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v nichž orgány celní správy zabezpečují dodržování veřejného pořádku,
h) se jedná o výkon činností v oblasti placení peněžitých plnění a činností obecného správce daně, nebo
i) je u ní prováděna kontrola orgány celní správy podle právních předpisů patřících do oboru jejich působnosti.

 

§ 35
Oprávnění ke kontrole osob, dopravních prostředků a poštovních a jiných zásilek

1) Při výkonu působnosti orgánu celní správa je celník oprávněn

a) zastavovat osoby a dopravní prostředky,
b) provádět kontrolu osob, zavazadel, dopravních prostředků, jejich nákladu, přepravních a průvodních dokumentů a poštovních a jiných zásilek.

2) Při kontrole osob, dopravních prostředků a jejich nákladů a poštovních zásilek je celník oprávněn

a) použít speciální rentgenovou nebo jinou detekční techniku,

 

§ 35a
Oprávnění k osobní prohlídce

1) Při kontrole osob a dopravních prostředků a jejich nákladu je celník oprávněn provádět osobní prohlídku.

 

§ 36
Oprávnění k pořizování záznamů

Celník je oprávněn, je-li to nezbytné k plnění jeho úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných a zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu úkonu.

 

§ 50
Náhrada škody způsobené při výkonu působnosti orgánu celní správy

1) Stát odpovídá za škodu způsobenou orgánem celní správy při výkonu jeho působnosti; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.

 

Zákon č. 111/1994 Sb., o pozemních komunikacích

a) Kontrola mezinárodní nákladní dopravy
b) Kontrola vnitrostátní nákladní dopravy
c) Kontrolamezinárodní dopravy osob - § 34
d) Kontrola předepsaných dokladů - § 37
e) Zabránění v jízdě - § 35d
f) Vybírání kaucí - § 35c
g) Kontrola ADR
h) Vydání náhradních vstupních povolení

 

STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Oddělení Mobilního dohledu (kontrola řidiče - dopravce)

- kontrola dodržování podmínek stanovených NR 561/2006
- kontrola vybavenosti a funkčnosti tachografického zařízení, včetně provedení periodické prohlídky
- kontrola tachografických záznamů z předchozích 28 dnů, včetně ze dne kontrolního
- povinnost se vztahuje na analogový i na digitální tachograf

 

KONTROLA PŘEPRAVY ADR

- doklady řidiče a doklady ke zboží a jeho náležitosti
- písemné pokyny
- povinná výbava
- výbava vozidla
- označení vozidla
- označení nákladu
- schválené obaly
- (osvědčení vozidla)

 

DOKLADOVÁ A JINÁ KONTROLA

- doklad o nákladu (CMR)
- doklad o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku)
- oprávnění k provozování mezinárodní dopravy (Eurolicence, CEMT)
- osvědčení řidiče

 

KONTROLA OZNAČENÍ VOZIDEL

 

SANKCE A POSTIHY

Celní správa České republiky není v současné době oprávněna v uvedených oblastech ani k přestupkovému, ani ke správnímu řízení.

O každé kontrole je sepsán protokol o provedené kontrole, který je v případě pozitivního zjištění postupován k dalšímu řízení (u dopravy ADR i kontrolní list) dopravním úřadům.

Kauce - 5000 až 100 000 Kč

- vybírána od dopravců při podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním deliktu nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné

Zabránění v jízdě (v případě nesložení kauce)

- použitím technického prostředku
- nebo zadržením dokladů k vozidlu a k nákladu

Náhradní povolení – 10 000, 30 000, 50 000 Kč

- vydáváno dopravcům, kteří provádí dopravu na území ČR bez platného vstupního (přepravního) povolení a nejsou usazeni (registrováni) v EHP

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Oddělení Kontrol zpoplatněných komunikací


Kontrola zaplacení poplatku za užití zpoplatněné komunikace

- Všechna vozidla nad 3,5 tuny podle § 22 odst. 1
- Dva druhy plateb –„následné placení“ (na fakturu), „placení předem“ (kredit)

 

Způsoby kontroly uhrazení mýta:

a) dynamická kontrola na komunikaci - při předjíždění vozidel
b) statická kontrola
c) dynamická kontrola na parkovištích - kontrola prováděná před zaparkovanými vozidly

 

Způsoby řešení porušení:

- možnost výběru kauce – 5 000 až 50 000 Kč
kauce je předávána na celní úřad a slouží jako podklad k výběru pokuty a nákladům na správní řízení

ve správním řízení pokuta do výše 100 000 Kč (provozovatel / řidič)
- nedoplatek mýtného není zahrnut do stanovené kauce

 

Oddělení Mobilního dohledu


Nízkorychlostní kontrolní vážení

- v současné době vozidla kategorie N2, N3 a jejich jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O2, O3 a O4
- kontrola rozměrů vozidel
- možnost zajížďky až 16 km
- doklad o výsledku nízkorychlostníhokontrolního vážení


Sankční oprávnění při porušení
- zabránit řidiči v další jízdě
- pokuta v blokovém řízení při nedodržení hodnot do 15 000 Kč
- při nepodrobení se kontrolnímu vážení do 30 000 Kč


(správní delikt provozovatele vozidla řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa zjištění, celní úřady řeší přestupky řidičů, které nebyly projednány na místě)

 

Kontroly ve spolupráci s jinými orgány


a) Ministerstvo dopravy ČR - provádění státního odborného dozoru ve věci přeprav osob v linkové dopravě
b) Policie ČR a Centrum služeb pro silniční dopravu – kontrola činnosti řidiče a kontrola technického stavu vozidla


Celní správa ČR neřeší samostatně technický stav vozidla.