Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Poslední aktuální nařízení Rady pro autonomní celní kvóty platné od 1. 7. 2019

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 2019/998 ze dne 13. června 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky (publikováno v Úředním věstníku EU č. L 163/2019).

 

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 28 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že produkce Společenství, pokud jde o některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky, nepokryje požadavky zpracovatelského průmyslu Společenství; že následkem toho zásobování Společenství těmito produkty bude do značné míry závislé na dovozu ze třetích zemí; že je třeba postarat se o to, aby bylo Společenství dotyčnými produkty zásobeno, a to za co nejpříznivějších podmínek; že je proto třeba otevřít celní kvóty Společenství se sníženými nebo nulovými celními sazbami pro odpovídající objemy, aby nebyla nenarušena rovnováha trhu s těmito produkty ani rozběh a vývoj produkce Společenství;

vzhledem k tomu ,že všem dovozcům Společenství by měl být zajištěn stejný a trvalý přístup k uvedeným kvótám a celní sazba stanovená pro tyto kvóty by měla být uplatňována stejnoměrně pro všechny dovozy dotyčných produktů do všech členských států až do vyčerpání kvóty;

vzhledem k tomu, že o otevření autonomních celních kvót rozhoduje Společenství; že nic nebrání tomu, aby členské státy byly za účelem zajištění účinnosti společné správy těchto kvót oprávněny čerpat z objemů kvót potřebná množství odpovídající skutečným dovozům; že tato správní metoda vyžaduje úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí a Komise musí být zejména schopna sledovat tempo, jakým jsou kvóty čerpány a podle toho informovat členské státy;

vzhledem k tomu, že výroba určitých průmyslových výrobků ve Společenství v průběhu roku 1996 nebude nadále postačovat potřebám zpracovatelského průmyslu; že zásobování Společenství těmito výrobky bude proto do značné míry závislé na dovozu ze třetích zemí; že je třeba postarat se neprodleně o nejnaléhavější potřeby Společenství, pokud jde zásobování dotyčnými produkty, a to za co nejpříznivějších podmínek;

vzhledem k tomu, že nařízením (ES) č. 3059/95 (1) otevřela Rada pro rok 1996 celní kvóty pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky; že je třeba zvýšit objem kvóty pro ferochrom (pořadové číslo 09.2711), isopropyliden-bis (pořadové číslo 09.2859) a oscilátor (pořadové číslo 09.2939);

vzhledem k tomu, že stávající nařízení, kterými se otevírají autonomní kvóty Společenství pro některé průmyslové výrobky a zemědělské produkty ve velké míře navazovala na předchozí opatření; že v zájm uracionálního uplatňování dotyčných opatření by tudíž bylo vhodné neomezovat období platnosti tohoto nařízení, neboť jeho oblast působnosti může být přizpůsobena a produkty v případě nutnosti doplněny nebo vyjmuty ze seznamu prostřednictvím dalšího nařízení Rady; že převody nevyčerpaných množství z jednoho kvótového období do následujícího nejsou povoleny;

vzhledem k tomu,že změny kombinované nomenklatury a kódů Taric nezpůsobuj ížádné podstatné změny; že z důvodu zjednodušení by mělo 1996R2505—CS—01.01.2009—025.001—3(1) Úř. věst. L 326, 30.12.1995, s. 19. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1536/96 (Úř.věst. L 191, 1.8.1996, s. 16)
být přijato opatření, na základě kterého by Komise mohla po obdržení stanoviska Výboru pro celní kodex učinit nezbytné změny a technické úpravy přílohy tohoto nařízení, včetně zveřejnění konsolidovaného znění;

vzhledem k tomu, že tento postup by se měl rovněž použít v případě, že se během kalendářního roku zjistí, že je zapotřebí zvýšit kvótu nebo prodloužit kvótové období; že tato opatření se považují za dočasná a jsou platná do konce příslušného kalendářního roku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Dovozní cla pro zboží uvedené v přílohách I a III se v obdobíchzde stanovených a do výše zda stanovené pozastavují na úrovníchuvedených u jednotlivého zboží.

2. V  nařízení  (ES) č.  3059/95  se  tabulka  uvedená  v  příloze  upořadových čísel 09.2711, 09.2859 a 09.2939 nahrazuje tabulkou uvedenou v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Celní kvóty uvedené v článku 1 spravuje Komise, která může za účelem zajištění jejich účinné správy jakákoliv příslušná správní opatření.

Článek 3

Jestliže dovozce předloží v členském státě prohlášení s návrhem napropuštění zboží do volného oběhu, včetně žádosti o preferenční výhody pro produkt, na který se vztahuje toto, a pokud celní orgány toto prohlášení přijmou, čerpá dotyčný členský stát na základě oznámení Komisiz objemu kvóty množství odpovídající jeho potřebám. Žádosti o čerpání s vyznačeným datem přijetí uvedených prohlášení musí být neprodleně předány Komisi. Komise poskytuje čerpání na základě data přijetí prohlášení s návrhem na propuštění zboží do volného oběhu celními orgány dotyčného členského státu, pokud to dovolí zůstatek, který je k dispozici. Pokud členský stát nevyužije čerpaná množství, je povinen je vrátit co nejdříve do odpovídajícího objemu kvóty. Jsou-li požadovaná množství větší než zůstatek objemu kvóty, který je k dispozici, provádí se přidělení poměrně k požadovanému množství. Komise o provedených čerpáních uvědomí členské státy.

Článek 4

Každý členský stát zaručí dovozcům dotyčných produktů stejný a trvalý přístup ke kvótám, dokud to dovolí zůstatek odpovídajícího objemu kvóty.

Článek 5

Členské státy a Komise úzce spolupracují k zajištění toho, aby toto nařízení bylo dodržováno.1996R2505—CS—01.01.2009—025.001—4

Článek 6

Změny a technické úpravy, včetně zveřejnění konsolidovaného znění, v důsledku změn kombinované nomenklatury a kódů Taric přijme Komise postupem podle článku 7. Pokud se během kalendářního roku zjistí, že:—množství kvóty nestačí k tomu, aby uspokojilo potřeby průmyslu Společenství s přihlédnutím k výrobní kapacitě ve Společenství,—k uspokojení potřeb průmyslu Společenství je nutno prodloužit celní kvótu, jejíž doba platnosti byla omezena, s přihlédnutím k výrobní kapacitě ve Společenství, může být příslušná kvóta do konce kalendářního roku zvýšena o nejvýše 50 % nebo se může období její platnosti prodloužit o nejvýše 6 měsíců postupem podle článku 7.

Článek 7

1. Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex zřízenýčlánkem 247nařízení Rady EHSč. 2913/92 (1).

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají býtpřijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou můžepřed-seda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje. Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě může Komise nejvýše o jeden měsíc ode dne tohoto sdělení odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla. Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě stanovené v předchozím pododstavci přijmout jiné rozhodnutí.

3. Výbor se může zabývat jakoukoli jinou otázku týkající se uplatňování tohoto nařízení, kterou mu k posouzení předloží jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství. Použije se ode dne 1. ledna 1997 pokud jde o přílohu I a ode dne 1. ledna 1996 pokud jde o přílohu II. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

 

Příloha 1

příloha 1

 

Příloha 2

příloha 2

 

Příloha 3

příloha 3