Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, od dovozního cla a od DPH při dovozu

Dne 19. dubna 2021,  se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH  o to pro dovoz zboží uskutečněný od 30. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

 

ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/660

ze dne 19. dubna 2021,

kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/491 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu

(oznámeno pod číslem C(2021) 2693)

 

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (1), a zejména na čl. 53 první pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (2), a zejména na čl. 76 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 (3) naposledy pozměněné rozhodnutím (EU) 2020/1573 (4) osvobozuje zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, do 30. dubna 2021 od dovozního cla a od daně z přidané hodnoty (DPH) při dovozu.

(2)

Dne 3. března 2021 Komise konzultovala členské státy v souladu s 5. bodem odůvodnění rozhodnutí (EU) 2020/491, zda je nezbytné toto období znovu prodloužit, a členské státy nato požádaly o prodloužení tohoto osvobození.

(3)

Dovoz, který členské státy realizovaly podle rozhodnutí (EU) 2020/491, napomohl tomu, aby příslušné orgány členských států poskytly státním nebo schváleným organizacím přístup k potřebným lékům, lékařskému vybavení a osobním ochranným prostředkům, které byly nedostatkové. Podle obchodních statistik tohoto zboží má související dovoz klesající trend, ale je nadále vysoký. Navzdory zahájení očkování ve všech členských státech a řadě opatření přijatých s cílem zabránit šíření viru představuje počet infekcí COVID-19 v členských státech stále riziko pro veřejné zdraví. Jelikož členské státy stále hlásí nedostatek zboží potřebného k boji proti pandemii COVID-19, je nezbytné prodloužit období osvobození od dovozního cla a od DPH při dovozu stanovené v rozhodnutí (EU) 2020/491.

(4)

Lhůta pro podávání zpráv členskými státy v souvislosti s plněním povinností podle rozhodnutí (EU) 2020/491 by proto měla být rovněž prodloužena.

(5)

Dne 25. března 2021 byly členské státy konzultovány ohledně požadovaného prodloužení v souladu s čl. 76 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1186/2009 a čl. 53 prvním pododstavcem směrnice 2009/132/ES.

(6)

Rozhodnutí (EU) 2020/491 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

 

Článek 1

Rozhodnutí (EU) 2020/491 se mění takto:

1)

v článku 2 se návětí nahrazuje tímto:

„Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 30. dubna 2022 tyto informace:“;

2)

v článku 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Článek 1 se použije na dovoz uskutečněný od 30. ledna 2020 do 31. prosince 2021.“.

 

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. dubna 2021.

 

 

Za Komisi

Paolo GENTILONI

člen Komise