Oddlužení osob s daňovou exekucí není možné
Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Oddlužení osob s daňovou exekucí není možné

Celní správa České republiky reaguje na zvyšující se počet dotazů týkajících se možnosti oddlužení osob, které hodlají vyřešit svůj dluh u státních institucí, veřejné správy, zdravotních pojišťoven a u firem, v nichž má stát majetkovou účast.

 

Jedná se například o dluhy na nájmu nebo poplatcích vůči obci, dluhy u dopravního podniku apod. Podmínkou je, aby dlužník v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 uhradil u soudního exekutora svůj původní dluh (jistinu, bez úroků, penále a pokut) a náklady soudního exekutora na zastavení exekuce ve výši 900 Kč.

Změna zákonů, označovaná jako „milostivé léto“, se týká pouze pohledávek, které vymáhají soudní exekutoři, v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů. Tato úprava exekučního řádu však na správu cel a daní nedopadá, neboť jejich výběrem a vymáháním jsou ve většině případů pověřeny orgány celní a finanční správy, které postupují dle jiného právního předpisu, jímž je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Novela exekučního řádu je cíleně zaměřena na snížení příslušenství (úroků, pokut a exekučních nákladů), které mnohdy tvoří převážnou část dluhu. Oproti tomu daňové exekuce realizované prostřednictvím daňového řádu nejsou pro daňového dlužníka tolik zatěžující a výše příslušenství nepřesahuje samotnou jistinu. Dlužník dle daňového řádu je povinen platit exekuční náklady, pokud exekuce byla provedena oprávněně. Tyto náklady zahrnují zejména náklady spojené s nařízením exekuce. Činí 2 % z částky, pro kterou je exekuce nařízena, nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč. Náklady se počítají z vymáhané částky zaokrouhlené na celé stokoruny dolů (např. je-li dlužná částka do výše 25 000 Kč, exekuční náklady jsou předepsány stále jen do výše 500 Kč). Lze je vyžadovat u téhož nedoplatku pouze jednou a povinnost k jejich úhradě vzniká dlužníkovi vydáním exekučního příkazu.

Případné příslušenství daní (úrok z prodlení či penále) bylo po novele daňového řádu k 1. lednu 2021 sníženo o 50 %. Navíc příslušenství daně lze významně redukovat či zcela odstranit s využitím běžně dostupných institutů jako je posečkání daně či prominutí vybraných příslušenství daně, a to i zpětně. V souvislosti s mimořádnými situacemi (Covid-19, živelné pohromy apod.) může ministryně financí rozhodnout o plošném prominutí daně nebo příslušenství.