Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

INTRASTAT příručka - část 1.

Přinášíme vám podrobnou příručku pro statistický systém pro sledování obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, zejména při vnitrounijním obchodu.

 

vydal: Český statistický úřad a Generální ředitelství cel
 

Úvod

Tato příručka je zpracována na základě metodického doporučení Komise Evropských společenství Eurostat jako základní a souhrnný informační materiál, ve kterém jsou shrnuta a do praktické podoby přepracována ustanovení základních právních předpisů k aplikaci systému Intrastat. Nemá sice právně závazný charakter, ale měla by být významnou pomůckou při vykazování údajů pro systém Intrastat. Pro získání úplných základních informací o provádění Intrastatu je však nezbytné se seznámit a průběžně využívat právní předpisy, které tuto problematiku upravují. Jejich seznam obsahuje kapitola 2 této příručky. V její kapitole 3 jsou vysvětleny základní pojmy a zkratky v ní používané.
Různé další informace o systému Intrastat, zejména o předávání výkazů a o získání a použití programového vybavení k elektronickému zasílání výkazů, je možné najít v části „Intrastat“ na internetových stránkách Celní správy České republiky na adrese www.celnisprava.cz v oddíle „Další kompetence“. Na stejné adrese www.celnisprava.cz, ale v oddíle „Aplikace“ jsou v části „Číselníky“ zveřejněny číselníky, jejichž použití je předepsáno pro uvádění jednotlivých požadovaných údajů do výkazů pro Intrastat (po zvolení hesla „Intrastat“ v okénku „Sada“). Na internetové adrese Českého statistického úřadu www.czso.cz v oddíle „Výkazy, sběr dat“ v části „Intrastat“ jsou k dispozici základní předpisy a metodické pokyny k provádění Intrastatu. Na obou uvedených adresách jsou i další informace o Intrastatu, vyplývající z častých otázek k dané problematice, získaných praktických poznatků i potřeb zpravodajských jednotek a jejich zástupců. Současně zde jsou zveřejněny i kontakty na pracovníky Celní správy České republiky a Českého statistického úřadu, kteří k provádění Intrastatu podávají informace.

 

2. Seznam základních předpisů k Intrastatu

2.1. Základní nařízení Evropské unie

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91
 • Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92
 • Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění
 • Příloha č. 1 Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku – prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1602/2018
 • Příloha č. 1 Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku – prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1925/2017
 • Nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie /DA/
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie /IA/
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/341, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 /TDA/
 • Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty

2.2. Právní předpisy České republiky

 • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
 • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky ve znění nařízení vlády č. 323/2018 Sb.
 • Sdělení Českého statistického úřadu č. 420/2017 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů

 

3. Pojmy a zkratkyČlenský stát - Členský stát Evropské unie.
ČR - Česká republika.
ČSÚ - Český statistický úřad.
DIČ - Daňové identifikační číslo právnické nebo fyzické osoby k dani z přidané hodnoty, přidělované finančním úřadem.
Dovoz - Obdržení zboží ze třetí země, která není členem Evropské unie, pokud je toto zboží do ČR dopraveno pod celním dohledem.
DPH - Daň z přidané hodnoty.
EU - Evropská unie.
Finanční leasing - Pronájem zboží, při kterém je smluvně dohodnuto a předpokládá se, že po jeho skončení se nájemce stane vlastníkem zboží.
GŘC - Generální ředitelství cel.
Incoterms - Mezinárodní obchodní dodací podmínky (International Commercial Terms) vyhlašované mezinárodní obchodní komorou.
Intrastat - Statistický systém pro sledování obchodu se zbožím mezi členskými státy, zejména při vnitrounijním obchodu.
Jednorázový výkaz - Výkaz pro Intrastat, který může podat zpravodajská jednotka, která zatím nemá povinnost vykazovat údaje do Intrastatu a jednorázově dosáhla prahu pro vykazování s předpokladem, že ve stejném kalendářním roce již žádné jiné zboží neodešle nebo nepřijme, s tím, že po jednorázovém výkazu se nepodávají negativní hlášení. Jednorázový výkaz se podává zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.
JSD - „Jednotný správní doklad“ – označení celního prohlášení podávaného celním orgánům v předepsané elektronické formě nebo na stanoveném tiskopise za účelem propuštění zboží celním orgánem do příslušného vývozního nebo dovozního celního režimu.
- Koruna česká.
Kombinovaná nomenklatura - Nomenklatura celního sazebníku EU (osmimístná zbožová nomenklatura vytvořená rozšířením šestimístné nomenklatury Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží).
Místně příslušný celní úřad - Celní úřad vykonávající působnost na území vyššího samosprávného celku ČR, jehož název je součástí názvu celního úřadu, s výjimkou částí území vyššího územního samosprávného celku, které jsou součástí území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně (§ 6 a 10 zákona č. 17/2012, o Celní správě České republiky).
MJ - Doplňková měrná jednotka, ve které se vykazuje množství přijatého nebo odeslaného zboží (např. počet kusů, litrů, metrů…). Je označena příslušným kódem v kombinované nomenklatuře (v celním sazebníku). Jedná se o druhý ukazatel vedle vlastní hmotnosti zboží, který je uveden u řady položek kombinované nomenklatury, ne však u všech.
Negativní hlášení - Výkaz pro Intrastat, kterým se oznamuje, že za příslušné referenční období (kalendářní měsíc) nedošlo k žádnému odeslání anebo přijetí zboží, o kterém se musí uvádět údaje do výkazu pro Intrastat.
Odeslání - Odeslání zboží vykazovaného v systému Intrastat, které opouští území ČR (včetně zboží vraceného do jiného členského státu EU jeho dodavateli).
Povahy transakce - Charakteristiky, které odlišují jednu transakci od druhé, přičemž transakcí se rozumí jakákoliv operace, ať už obchodní nebo neobchodní, která vede k pohybu zboží zahrnovaného do Intrastatu.
Přijetí - Přijetí zboží vykazovaného v systému Intrastat, které vstupuje na území ČR (včetně vráceného zboží od odběratele z jiného členského státu EU).
Referenční období - Kalendářní měsíc, za který jsou do Intrastatu vykazovány údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo o přijetí zboží z jiného členského státu. Je to měsíc, ve kterém odesílatel skutečně odeslal z ČR nebo příjemce skutečně přijal do ČR předmětné zboží.
Stejně tak ale může být referenčním obdobím také kalendářní měsíc, ve kterém zpravodajské jednotce (osobě registrované k DPH) vznikla povinnost přiznat DPH při pořízení zboží z jiného členského státu nebo přiznat uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu.
TARIC - Integrovaný sazebník EU, který umožňuje v návaznosti na zbožové kódy kombinované nomenklatury používat opatření obchodní politiky EU, např. celní sazby, kvóty, antidumpingové celní sazby. Kódy KN tvoří prvních osm míst zleva zbožového kódu uváděného v TARICu a jsou shodné s nomenklaturou celního sazebníku EU.
Třetí země - Země nebo státy, které nejsou členy EU.
Unie - Evropská Unie – v současnosti EU legislativa používá pojem „Unie“.
Výkaz (Výkaz pro Intrastat) - Výkaz (hlášení) pro Intrastat obsahující předepsané údaje o odeslání zboží do jiného členského státu nebo o přijetí zboží z takového státu, předávaný celním orgánům ve stanovené elektronické podobě nebo na stanoveném tiskopise.
Vývoz - Poskytnutí zboží do třetí země na základě rozhodnutí celních orgánů.
Zpracování dle smlouvy - Zpracováním dle smlouvy se označují transakce, při kterých se dočasně přijímá z jiného členského státu do ČR nebo se dočasně odesílá do jiného členského státu z ČR zboží za účelem jeho zpracování nebo přepracování, přičemž se nemění jeho vlastník. Z hlediska předpisů o DPH je toto přijetí nebo odeslání uskutečňováno za účelem poskytnutí služby, kterou je provedení práce na movité věci. Tato práce se označuje také jako práce vykonávaná ve smluvním vztahu. Často se zpracování dle smlouvy nepřesně označuje jako zušlechtění zboží.
Zpravodajská jednotka - Právnická nebo podnikající fyzická osoba zaregistrovaná v ČR k DPH, která odesílá zboží do jiného členského státu nebo z takového státu zboží přijímá a vznikla jí povinnost poskytovat do Intrastatu stanovené údaje o tomto zboží.
Zvláštní zboží a pohyby - Zvláštní případy odeslání nebo přijetí zboží, při kterých se údaje do Výkazu pro Intrastat uvádějí s určitými výjimkami (viz část 18. této příručky).

4. Základní informace

4.1. Co je Intrastat

1) Intrastat je systém sběru a zpracování dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy, zahrnující i sběr údajů o pohybu zboží, které přímo předmětem obchodu mezi obchodními partnery z různých členských států není nebo o uskutečnění zdanitelného plnění souvisejícího s pořízením zboží z jiného členského státu EU nebo dodáním do jiného členského státu EU. Do Intrastatu se vykazují údaje o pohybu zboží mezi ČR a ostatními členskými státy nebo o uskutečnění zdanitelného plnění souvisejícího s pořízením zboží z jiného členského státu EU nebo dodáním do jiného členského státu EU. Jde o zboží, které skutečně přestupuje státní hranici ČR, s výjimkou případů, kdy se zboží zdržuje na území ČR jen dočasně z důvodů dopravních (tranzituje) nebo jedná-li se o některé zvláštní druhy a pohyby zboží (viz část 18. této příručky).

2) Intrastat lze také popsat jako statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU, a to na základě jeho fyzického pohybu (odeslání zboží z ČR do jiného členského státu EU nebo přijetí zboží do ČR z jiného členského státu EU, při kterém skutečně přestoupilo státní hranici ČR) nebo okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění souvisejícího s pořízením zboží z jiného členského státu EU nebo dodáním do jiného členského státu EU. Výjimkami z tohoto základního pravidla jsou případy, kdy zboží dočasně vstoupí do České republiky pouze z dopravních důvodů (tranzituje přes ČR) nebo se jedná o tzv. zvláštní druhy zboží či zvláštní pohyby zboží. Do Intrastatu tak připadá v úvahu vykazovat i údaje o zboží, které fakticky nepřestoupilo hranici ČR, jedná-li se a zásobování lodí nebo letadel, změny v ekonomickém vlastnictví lodí a letadel a za určitých podmínek i obchod s mořskými produkty, dodávky pro a ze zařízení na volném mořia kosmické lodi.

3) Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů (např. ve formě výkazu, organizačním zabezpečení, v rozlišení obchodních transakcí, ve sběru některých údajů a způsobu jejich vykazování, ve výši prahů pro vykazování, při jejichž nedosažení zpravodajská jednotka údaje do Intrastatu neposkytuje, v používání dalších osvobozujících prahů).

4.2. Jak je Intrastat využíván

4) Informace získané z Intrastatu se určeným způsobem měsíčně předávají k jejich dalšímu využití do Eurostatu, který je statistickým orgánem Evropské unie.

5) Údaje z výkazů pro Intrastat umožňují sestavit měsíční statistiky zahraničního obchodu České republiky. Zveřejněné údaje především používají:

    • Podnikatelské subjekty, které chtějí znát svůj podíl na trhu a sledovat množství svých prodaných výrobků a jejich cenu a mají snahu objevovat nové trhy a možnosti pronikání na ně
    • Evropská komise pro studie o integraci vnitřního trhu, pro tvorbu evropské zemědělské a obchodní politiky, pro přijímání antidumpingových opatření, pro uzavírání obchodních dohod
    • Mezinárodní organizace pro vyhodnocení hospodářské situace určité země
    • Český statistický úřad pro potřeby sestavení národních účtů a poskytování informací uživatelům
    • Ministerstvo průmyslu a obchodu pro provádění hospodářské politiky
    • Česká národní banka pro potřeby sestavení platební bilance
    • Velvyslanectví a jiné zastupitelské orgány, které se zajímají o obchodní vztahy s příslušnými zeměmi
    • Profesionální svazy různých odvětví, například průmyslu, obchodu, dopravy, které je používají především pro hájení zájmů svých členů
    • Každý, kdo se zabývá hospodářstvím a potřebuje znát vývoj obratu zahraničního obchodu a obchodní bilance ČR, případně chce vědět, jak si ČR udržuje svou pozici v konkurenčním prostředí EU.

6) Údaje o zahraničním obchodě jsou měsíčně zveřejňovány na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz v části „Databáze, registry“ pod označením „Databáze zahraničního obchodu“.

4.3. Základní zásady provádění Intrastatu

7) Za základní pravidla vykazování údajů do Intrastatu je možné považovat:
    a) oddělené vykazování údajů zvlášť o odeslaném a zvlášť o přijatém zboží podle směru jeho pohybu přes hranici ČR nebo podle okamžiku zdanitelného plnění souvisejícího s pořízením/dodáním daného zboží z/do jiného členského státu EU;
    b) vykazování údajů o zboží, které přestoupí nebo přestoupilo státní hranici ČR, přičemž pokud zboží nepřestoupí přes státní hranici ČR, vykazují se údaje o něm do Intrastatu pouze ve výjimečných případech, které se dotýkají vykazování údajů o změně ekonomického vlastnictví letadla nebo lodě, o dodávkách zásob pro lodě a letadla, o prodeji nebo nákupu mořských produktů, o dodávkách zboží na/ze zařízení na volném moři a o odeslání nebo přijetí kosmické lodi;
    c) zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury odpovídajících povaze a stavu zboží, v jakém se nachází v době jeho přijetí nebo odeslání, s výjimkou při zařazování některých zvláštních druhů zboží nebo při zvláštních pohybech zboží;
    d) uvádění takových informací o zboží vykazovaném do Intrastatu, které o něm zpravodajská jednotka má prokazatelně k dispozici v době, kdy je vykazuje;
    e) že se do Intrastatu dodatečně nepromítají skutečnosti, související s nakládáním se zbožím v době po vykázání údajů o něm, ledaže by takové skutečnosti byly spojeny s dalším přechodem daného zboží přes státní hranici ČR, které je povinnost do Intrastatu vykázat;
    f) vykazování i skutečností, že za příslušné referenční období (kalendářní měsíc) zpravodajská jednotka žádné údaje do Intrastatu zvlášť o odeslaném a zvlášť o přijatém zboží vykazovat nemá (podávání negativních hlášení);
    g) že rozhodující pro určení, za který měsíc (referenční období) se mají údaje o odeslaném nebo přijatém zboží do Výkazu pro Intrastat uvést, jsou termíny odeslání nebo přijetí zboží nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění souvisejícího s daným zbožím;
    h) že za chybné se považuje jak neuvedení předepsaných údajů do Výkazu pro Intrastat, tak i vykázání takových informací, které se vůbec do Intrastatu uvádět neměly nebo byly ve Výkazu pro Intrastat uvedeny chybně. Chybou je proto i podávání Výkazu pro Intrastat před vznikem povinnosti a rovněž po skončení povinnosti zpravodajské jednotky k vykazování údajů do Intrastatu.

Poznámky
    1. Například se do Intrastatu nevykazuje:
    • následná realizace (prodej nebo odkoupení) dočasně přijatého nebo odeslaného zboží, která způsobí jeho ponechání v ČR nebo v jiném členském státě (s výjimkou odkupu nebo prodeje zboží určeného k operačnímu leasingu s předpokládanou dobou do 2 let, viz část 6.8 této Příručky);
    • odprodej nebo nákup zboží z konsignačního skladu za jinou cenu než vykázanou při jeho odeslání nebo přijetí;
    • přijetí i odeslání zboží, které je nakoupeno v jednom členském státě EU (např. v Německu) a je prodáno přímo do jiného členského státu (např. do Francie), aniž by přestoupilo státní hranici ČR;
    2. Například se dodatečně nemění kód povahy transakce při následné změně podmínek pronájmu zboží, jeho zapůjčení apod.;
    3. Například se dodatečně nevykazují údaje o zboží, o kterém se informace, s ohledem na původně dohodnuté podmínky v době jeho odeslání nebo přijetí, do Intrastatu vůbec nevykazovaly (s výjimkou odkoupení nebo prodeje zboží určeného k operačnímu leasingu s předpokládanou dobou do 2 let, viz část 6.8 této Příručky).

4.4. Podklady pro údaje Intrastatu

8) Podkladem pro vyplnění Výkazu Intrastatu jsou zejména údaje z evidence zpravodajské jednotky o pohybu zásob a zboží, ale také z její daňové evidence nebo z účetnictví. Využívat je potřebné zejména:
- kontrakty a jiné smlouvy nebo objednávky, které většinou určují, zda se jedná o nákup nebo prodej, zpracování, opravu atd. a v nichž se obecně uvádějí mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuté dodací podmínky (způsob dodání zboží), informace o druhu a provedení zboží, druhu obchodní operace atd.;
- účetnictví;
- prodejní a nákupní faktury s uvedenou hodnotou a měnou, ve které je za zboží placeno, případně i s dalšími údaji o zboží a vykazované obchodní transakci;
- dopravní dokumenty (např. CMR) a dodací listy často dokazující uskutečnění dané transakce a obsahující i informace o množství zboží, způsobu jeho dopravy, o termínu dodávky apod.;
- přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty.

4.5. Kdo má povinnost vykazovat údaje do Intrastatu

9) Povinnost vykazovat data pro Intrastat v ČR může vzniknout jen osobám registrovaným v ČR k DPH, to je osobám, kterým finanční úřad přidělil DIČ (daňové identifikační číslo k dani z přidané hodnoty začínající písmeny „CZ“). Příslušné předpisy o Intrastatu označují takové osoby jako zpravodajské jednotky. Těmi se mohou stát nejen tzv. plátci DPH, včetně zastupujících členů skupin spojených osob registrovaných k DPH jako skupiny v souladu s ustanovením § 5a až 5c zákona o DPH, ale i právnické osoby, jako jsou například veřejnoprávní instituce, státní orgány, orgány samosprávy a jiné.

10) Povinnost vykazovat data pro Intrastat může vzniknout také zpravodajským jednotkám, které jsou osobami registrovanými k DPH současně v ČR i v jiném členském státě a v ČR nemají své sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, nebo i zahraničním osobám s daňovou povinností k DPH v ČR. Místně příslušným celním úřadem je pro tyto zpravodajské jednotky dle § 6 a 10 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, Celní úřad pro hlavní město Prahu (Datová schránka: k8dny3x, e-mail: podatelna510000@cs.mfcr.cz, telefon: 281 004 408 nebo 281 004 238, případně podatelna CÚ tel. 261 334 350).

11) Povinnost vykazovat data pro Intrastat vzniká osobám (právnickým i fyzickým) pokud jsou registrovány k DPH v ČR, odeslaly zboží do jiného členského státu anebo přijaly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující prahu pro vykazování údajů do Intrastatu.

12) Zpravodajskou jednotkou, která má povinnost vykazovat údaje o odeslaném nebo přijatém zboží do Výkazů pro Intrastat je vždy právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu s partnerem z jiného členského státu, na jejímž základě došlo k odeslání nebo přijetí zboží. Za takovou smlouvu nelze ovšem považovat smlouvu o přepravě zboží. Pokud se přijetí nebo odeslání zboží neuskutečňuje na základě smlouvy, je zpravodajskou jednotkou ta právnická nebo fyzická osoba, která odesílá, zajišťuje odeslání, přebírá nebo zajišťuje přijetí zboží. Povinnosti zpravodajské jednotky k uvedení údajů do Intrastatu vznikají také osobě, která si odesílá nebo přijímá zboží, kterého je vlastníkem a jehož odeslání nebo přijetí není spojeno se změnou vlastnictví.

13) Údaje o odeslaném zboží, jehož dodání se musí uvést do přiznání k DPH, vykazuje do Intrastatu vždy jen ta zpravodajská jednotka, které vznikla povinnost uvedení údajů o daném zboží do přiznání k DPH. Podobně údaje o přijatém zboží, jehož pořízení se přiznává k DPH, vykazuje do Intrastatu ta zpravodajská jednotka, která má za povinnost přiznat jeho pořízení do přiznání k DPH. Přitom není rozhodující, vykazují-li se do přiznání k DPH údaje o zboží přímo jako jeho dodání nebo pořízení, nebo jsou sem uváděny spolu s poskytnutou službou nebo jako součást poskytované služby (například provedení práce na věci movité či zboží dodávané nebo nakupované s montáží).

14) Zpravodajskou jednotkou se tak například stává osoba, která údaje o odeslaném nebo přijatém zboží uvádí do přiznání o DPH s rozlišením, že se jedná o dodání zboží do jiného členského státu či o pořízení zboží z jiného členského státu, případně ta zpravodajská jednotka, která uzavřela smlouvu se zahraničním partnerem o poskytnutí prací na movité věci (zajišťuje nebo objednává si ve vztahu k partnerovi z jiného členského státu zpracování dle smlouvy) nebo se jinak podílí na odeslání nebo přijetí zboží na základě vztahu se zahraničním partnerem.

15) Zpravodajská jednotka však nevykazuje do Intrastatu údaje o přijatém zboží, pokud je pouze jeho příjemcem (adresátem), to znamená, že na její adresu je sice dopravováno zboží přímo z jiného členského státu, ale daňový doklad jí na takové zboží vystavuje prodávající (dodavatel) s tuzemským DIČ (nákup zboží v jiném členském státě nebo přemístění svého obchodního majetku z jiného členského státu provádí jiná osoba než adresát přijímaného zboží, ke kterému je zboží z jiného členského státu přímo dopraveno).

16) Stejně tak do Intrastatu nevykazuje údaje o odeslaném zboží jeho odesílatel (dodavatel), pokud je z jeho adresy sice zboží dopravováno přímo do jiného členského státu, ale daňový doklad prodávající vystavuje na kupujícího s tuzemským DIČ, ne na osobu z jiného členského státu (prodej zboží do zahraničí provádí jiná osoba než odesílatel).

4.6. Kdy zpravodajské jednotce vzniká povinnost vykazování

17) Povinnost začít vykazovat údaje do Intrastatu vzniká zpravodajské jednotce v průběhu kalendářního roku od měsíce (referenčního období), ve kterém došlo při odeslání anebo přijetí zboží k dosažení prahu pro vykazování. Práh pro vykazování se určuje podle fyzického pohybu zboží. To platí i pro osoby jednající jako zastupující člen skupiny registrované pro DPH.

18) Povinnost vykazování údajů do Intrastatu může zpravodajské jednotce vzniknout samostatně pro odeslané zboží, samostatně pro přijaté zboží nebo jak za odeslané, tak i za přijaté zboží současně. Proto některé zpravodajské jednotky mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu jen o odeslaném zboží, některé jen o přijatém zboží a jiné vykazují údaje o obou směrech pohybu zboží přes hranice ČR.

19) Každý vznik povinnosti vykazování údajů do Intrastatu z důvodů dosažení prahu pro vykazování se oznamuje (prostřednictvím formuláře „Přihláška k registraci zpravodajské jednotky k vykazování dat Intrastatu“), před předáním prvního Výkazu, místně příslušnému celnímu úřadu. Toto se vztahuje i na případy, kdy zpravodajská jednotka vykazuje data Intrastatu v jednom směru a dojde ke vzniku povinnosti vykazovat data Intrastatu i ve směru druhém.

20) Údaje za měsíce předcházející měsíci (referenčnímu období) dosažení prahu pro vykazování se do Intrastatu nevykazují.

21) Vznikla-li zpravodajské jednotce v průběhu kalendářního roku povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, trvá jí tato povinnost až do konce roku, v němž prahu pro vykazování v součtu za celý rok nedosáhla. Proto povinnost vykazování údajů do Intrastatu trvá zpravodajské jednotce nejméně ještě celý následující kalendářní rok po roce, ve kterém dosáhla prahu pro vykazování.

Poznámka:
Změní-li se zpravodajské jednotce DIČ v průběhu referenčního období, ve kterém přijme nebo odešle zboží, a to ve dnech před i po získání (přidělení) nového DIČ, a vznikne jí povinnost vykázat do Intrastatu údaje o zboží pod původním DIČ s ukončenou platností i pod DIČ novým. Zpravodajská jednotka tak odevzdá za dané referenční období dva Výkazy, pro každé DIČ samostatně.

4.7. Práh pro vykazování, jeho stanovení a dosažení

22) Práh pro vykazování je limit hodnoty odeslaného nebo přijatého zboží, do jehož dosažení zpravodajská jednotka do Výkazů pro Intrastat údaje o zboží odeslaném do jiných členských států nebo přijatém z těchto států nevykazuje. Je to limit, který si zpravodajská jednotka musí sama počítat od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží. Výše prahů do 31. prosince 2018 byla stanovena na 8 miliónů Kč pro odeslané a na 8 miliónů Kč pro přijaté zboží. Výše prahů od 1. ledna 2019 je stanovena na 12 miliónů Kč pro odeslané a na 12 miliónů Kč pro přijaté zboží.

Poznámky:

Zpravodajská jednotka, která v roce 2018 dosáhla prahu pro vykazování (8 miliónů Kč), musí (dle § 58 odst. 4 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon) vykazovat údaje do Intrastatu nejméně do konce roku 2019. Pokud v roce 2019 nedosáhne prahu pro vykazování (12 miliónů Kč), poslední výkaz předaný místně příslušnému celnímu úřadu bude za prosinec 2019. Pokud v roce 2019 dosáhne prahu pro vykazování (12 miliónů Kč), má povinnost vykazovat Intrastat nejméně do konce roku 2020.

Zpravodajská jednotka, která v roce 2018 nedosáhla prahu pro vykazování (8 miliónů Kč) nemá od referenčního období leden 2019 povinnost vykazovat údaje. Pokud v průběhu roku 2019 dosáhne prahu pro vykazování (12 miliónů Kč), má povinnost po dosažení prahu se registrovat k vykazování údajů u místně příslušného celního úřadu a musí vykazovat údaje do Intrastatu nejméně do konce roku 2020.

V kalendářním roce, ve kterém bylo zpravodajské jednotce přiděleno DIČ k DPH si začíná počítat práh pro vykazování ode dne přidělení DIČ až do 31. 12. daného roku. Následující rok začíná práh pro vykazování počítat od nuly od začátku roku, tzn. od 1. 1. do konce daného roku. Další roky opět počítá práh pro vykazování od nuly od 1. 1. do 31. 12.


23) Do limitu prahu pro vykazování se počítají údaje o zboží, o kterém zpravodajská jednotka uvádí údaje do Výkazu pro Intrastat nebo by je uváděla, pokud jí již povinnost vykazování údajů do Intrastatu dříve vznikla. Pro určení (výpočet) prahů pro vykazování je nutné k přepočtu z cizí měny na Kč použít směnné kurzy pro přiznání k DPH.

24) Prahy pro vykazování, zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží, se tak určují na základě výsledků vlastního sledování zpravodajské jednotky. Práh pro vykazování se také určuje podle fyzického pohybu zboží. Je to celkový součet fakturované hodnoty, o kterém zpravodajská jednotka musí nebo by musela do Intrastatu vykazovat údaje v období od 1. ledna každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ.

25) Prahy pro vykazování, zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží, si pro určení, kdy zpravodajské jednotce případně končí povinnost vykazovat údaje do Intrastatu o odeslaném nebo přijatém zboží, musí zpravodajská jednotka také určit sama. V takovém případě se práh pro vykazování rovná celkovému součtu fakturované hodnoty všeho odeslaného nebo přijatého zboží, o kterém zpravodajská jednotka vykázala údaje do Intrastatu od 1. ledna do 31. prosince každého kalendářního roku.

26) Do výše prahu pro vykazování se proto započítávají nejen hodnoty nakupovaného nebo prodávaného zboží, ale například i hodnoty zboží vráceného nebo posílaného náhradou za původně chybně dodané, stejně jako zboží určeného ke zpracování dle smlouvy nebo vraceného ve formě výrobků zpracovaných dle smlouvy apod. Naopak do výše prahu se nepočítají údaje o zboží, které se do Výkazu pro Intrastat vůbec neuvádějí, jako například o bezúplatných obchodních vzorcích, obalech, které mají vratný charakter, zboží určeném k opravě nebo údržbě atd.

27) Dojde-li k dosažení prahu pro vykazování odesláním nebo přijetím zboží v rozebraném stavu, které zpravodajská jednotka vykazuje do Intrastatu způsobem popsaným v části 18.3. této příručky, Výkazy pro Intrastat začne zpravodajská jednotka předávat příslušnému celnímu orgánu za měsíc, ve kterém odeslala nebo přijala poslední část rozebraného zboží. Ve Výkazu je třeba uvést celkovou hodnotu celého výrobku v rozebraném stavu, i když jeho skutečné odeslání nebo přijetí po částech probíhalo před vznikem povinnosti pro zpravodajskou jednotku uvádět údaje do Intrastatu. Hodnota zboží v rozebraném stavu, odeslaného nebo přijatého dříve než vznikla povinnost jeho vykázání do Intrastatu, tak vůbec neovlivňuje termín předání prvního výkazu pro Intrastat, i když by se jednalo o hodnotu převyšující stanovený práh pro vykazování.

4.8. Ukončení povinnosti vykazovat údaje

28) Zpravodajské jednotce končí povinnost vykazovat údaje do Intrastatu podáním nebo odesláním Výkazu pro Intrastat za měsíc prosinec toho kalendářního roku, ve kterém nedosáhla prahu pro vykazování. Takové ukončení povinnosti vykazovat údaje do Intrastatu se týká zvlášť údajů o odeslaném a zvlášť údajů o přijatém zboží. Skončí-li zpravodajské jednotce povinnost vykazovat údaje do Intrastatu o odeslaném nebo přijatém zboží z důvodů nedosažení prahu pro vykazování, nemá povinnost tuto skutečnost písemně oznámit svému místně příslušnému celnímu úřadu.

Poznámka:

Zpravodajská jednotka, která v roce 2018 dosáhla prahu pro vykazování (8 miliónů Kč), musí (dle § 58 odst. 4 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon) vykazovat údaje do Intrastatu nejméně do konce roku 2019. Pokud v roce 2019 nedosáhne prahu pro vykazování (12 miliónů Kč), poslední výkaz předaný místně příslušnému celnímu úřadu bude za prosinec 2019. Pokud v roce 2019 dosáhne prahu pro vykazování (12 miliónů Kč), má povinnost vykazovat Intrastat nejméně do konce roku 2020.

Zpravodajská jednotka, která v roce 2018 nedosáhla prahu pro vykazování (8 miliónů Kč) nemá od referenčního období leden 2019 povinnost vykazovat údaje. Pokud v průběhu roku 2019 dosáhne prahu pro vykazování (12 miliónů Kč), má povinnost po dosažení prahu se registrovat k vykazování údajů u místně příslušného celního úřadu a musí vykazovat údaje do Intrastatu nejméně do konce roku 2020.

29) Zpravodajské jednotce končí také povinnost vykazování údajů do Intrastatu od měsíce následujícího po měsíci kdy došlo k ukončení platnosti DIČ k DPH. Při ukončení platnosti DIČ a přidělení nového se proto postupuje stejně, jako by jedné zpravodajské jednotce povinnost vykazovat údaje do Intrastatu zanikla a došlo by k vytvoření zpravodajské jednotky zcela nové, která začíná vykazovat údaje do Intrastatu až po dosažení prahu pro vykazování. Toto pravidlo je třeba uplatnit i při sloučení zpravodajské jednotky s jiným subjektem nebo při jejím rozdělení.

30) Při skupinové registraci k DPH postupují členové skupiny, jejichž DIČ nebude již dále používáno pro DPH, při vykazování Intrastatu stejně, jako kdyby došlo k ukončení platnosti jejich DIČ. Více informací k vykazování údajů skupinovou registrací k DPH naleznete v části 20.1. této příručky.

31) Lze shrnout, že povinnost vykazovat měsíčně údaje do Intrastatu za přijaté anebo odeslané zboží má zpravodajská jednotka vždy do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhla prahu pro vykazování a ještě celý kalendářní rok následující. Po roce, ve kterém od jeho počátku zpravodajská jednotka prahu pro vykazování nedosáhla, jí povinnost vykazovat údaje do Intrastatu o odeslaném anebo přijatém zboží končí a za leden následujícího roku již žádný Výkaz pro Intrastat nepředává. To samozřejmě za předpokladu, že již za leden znovu nedošlo k dosažení některého z prahů pro vykazování, případně i prahů obou.

4.9. Zánik, přeměna, rozdělení, sloučení zpravodajské jednotky

32) Zpravodajská jednotka, které na základě její přeměny (sloučení, rozdělení apod.) bylo přiděleno nové DIČ, je považována za nový subjekt a údaje do Intrastatu začne vykazovat až po dosažení prahu pro vykazování, jehož výši si začne počítat ode dne přidělení DIČ.

33) Při sloučení dvou nebo více zpravodajských jednotek se povinnost vykazování údajů do Intrastatu řídí DIČ, které bude nový sloučený subjekt používat. Zpravodajská jednotka s novým DIČ začne vykazovat až po dosažení příslušného prahu pro vykazování. Při převzetí DIČ některé ze slučujících se jednotek naváže nový sloučený subjekt na počítání prahu té zpravodajské jednotky, která dané DIČ používala dříve, nebo pokračuje dále ve vykazování, pokud se k tomuto DIČ povinnost uvádět údaje do Intrastatu již vázala.

34) Převzetí dohledu nad zpravodajskou jednotkou správcem konkurzní podstaty nebo ukončení její obchodní činnosti nezapsané do obchodního rejstříku, registru živnostenského podnikaní apod. nijak povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu nemění.

4.10. Skutečnosti písemně oznamované celnímu úřadu

35) Zpravodajská jednotka je povinna bezodkladně písemně oznámit svému místně příslušnému celnímu úřadu:
    • změnu kontaktních údajů,
    • změnu kontaktní osoby a údajů o této osobě (např. tel. č., e-mail),
    • každý vznik povinnosti vykazovat údaje do Intrastatu při dosažení prahu pro vykazování jak pro odeslané, tak i pro přijaté zboží.

Dále z důvodu správného nastavení vykazovací povinnosti v registru spravovaném celními orgány se doporučuje místně příslušnému celnímu úřadu oznámit i:
    • ukončení platnosti svého DIČ k DPH,
    • změnu (přeměnu) své obchodní firmy (sloučení, rozdělení apod.).

36) Každý vznik povinnosti vykazovat údaje pro Intrastat z důvodů dosažení některého z prahu pro vykazování je zpravodajská jednotka povinna písemně oznámit (prostřednictvím formuláře „Přihláška k registraci zpravodajské jednotky k vykazování dat Intrastatu“) svému místně příslušnému celnímu úřadu nejpozději ve lhůtě stanovené pro předání prvního Výkazu pro Intrastat. Takové oznámení zpravodajská jednotka provádí jak při dosažení prahu pro vykazování o odeslaném zboží, tak i při dosažení prahu pro vykazování o zboží přijatém, při prvním i opakujícím se vzniku této povinnosti (například po nevykazování údajů, ke kterému došlo nedosažením prahu pro vykazování v minulém roce) i pokud se jedná o jednorázové dosažení prahu pro vykazování (podání jednorázového výkazu).

37) Pro oznámení změny registrovaných údajů, ale i pro registraci (přihláška k registraci), použijte formulář zveřejněný na internetových stránkách celní správy https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/zadost-o-registracizmenu.aspx. Zpravodajská jednotka, která má datovou schránku, zašle vyplněný formulář prostřednictvím této schránky.

4.11. Místně příslušný celní úřad

38) Místně příslušným celním úřadem zpravodajské jednotky je celní úřad vykonávající působnost na území vyššího samosprávného celku ČR, jehož název je součástí názvu celního úřadu, s výjimkou částí území vyššího územního samosprávného celku, které jsou součástí území celního prostoru Celního úřadu Praha Ruzyně dle § 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky. Místně příslušným celním úřadem zpravodajské jednotky, která nemá v ČR své sídlo, místo podnikání nebo provozovnu a je zahraniční osobou povinnou přiznat v ČR DPH, je Celní úřad pro hlavní město Prahu (Datová schránka: k8dny3x, e-mail: podatelna510000@cs.mfcr.cz, tel. 281 004 408 nebo 281 004 238, případně podatelna CÚ tel. 261 334 350). Seznam celních úřadů s jejich místní působností je uveden v § 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, který je též zveřejněn na internetových stránkách Celní správy ČR na adrese www.celnisprava.cz v oddíle „Clo“ v části „Legislativa“ pod názvem „Zákony“.
 

intrastat příručka 01 esces