Svobodné celní pásmo, celní sklad, skladové a kancelářské prostory

Celní kodex Evropské unie - část devátá

Dnes Vám přinášíme předposlední článek z cyklu o celním kodexu EU. Tentokrát o HLAVĚ VIII - O ZBOŽÍ, JEŽ OPUSTILO CELNÍ ÚZEMÍ UNIE.

 

KAPITOLA 1 - Formality před výstupem zboží

Článek 263 - Prohlášení před výstupem zboží

1. Zboží, které má opustit celní území Unie, je předmětem prohlášení před výstupem zboží, které se příslušnému celnímu úřadu podává ve stanovené lhůtě před tím, než zboží opustí celní území Unie.

2. Od povinnosti uvedené v odstavci 1 se upustí:

a) u dopravních prostředků a zboží přepravovaného dopravními prostředky, které pouze proplouvají teritoriálními vodami nebo prolétají vzdušným prostorem celního území Unie bez zastávky na tomto území; nebo

b) v jiných zvláštních případech, které jsou řádně odůvodněny druhem zboží nebo dopravy nebo vyžadovány mezinárodními dohodami.

3. Prohlášení před výstupem zboží má jednu z těchto forem:

a) celní prohlášení, pokud zboží, které má opustit celní území Unie, je propuštěno do celního režimu, pro který se toto celní prohlášení vyžaduje;

b) prohlášení o zpětném vývozu podle článku 270;

c) výstupní souhrnné celní prohlášení podle článku 271.

4. V prohlášení před výstupem zboží se uvedou údaje nezbytné pro analýzu rizik pro účely bezpečnosti a zabezpečení.

Článek 264 - Analýza rizik

Celní úřad, u nějž se podává prohlášení před výstupem zboží uvedené v článku 263, zajistí, aby ve stanovené lhůtě byla především pro účely bezpečnosti a zabezpečení provedena analýza rizik založená na uvedeném prohlášení, a na základě výsledků této analýzy rizik přijme nezbytná opatření.

Článek 265 - Přenesení pravomoci

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 284, kterými se stanoví:

a) zvláštní lhůta podle čl. 263 odst. 1, v níž má být podáno prohlášení před výstupem zboží předtím, než zboží opustí celní území Unie, s ohledem na druh dopravy;

b) zvláštní případy, v nichž se v souladu s čl. 263 odst. 2 písm. c) upouští od povinnosti podat prohlášení před výstupem zboží;

Článek 266 - Svěření prováděcích pravomocí

Komise stanoví v prováděcích aktech lhůtu uvedenou v článku 264, v níž je třeba provést analýzu rizik, a to s ohledem na lhůtu uvedenou v čl. 263 odst. 1.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 odst. 4.

KAPITOLA 2 - Formality při výstupu zboží

Článek 267 - Celní dohled a formality na výstupu

1. Zboží, které má opustit celní území Unie, podléhá celnímu dohledu a může podléhat celním kontrolám. Celní orgány mohou případně určit trasu, kterou má zboží celní území Unie opustit, a lhůtu, kterou je třeba dodržet.

2. Zboží, které má opustit celní území Unie, předloží celnímu úřadu na výstupu jedna z těchto osob:

a) osoba, která zboží z celního území Unie přepravuje;

b) osoba, jejímž jménem nebo na jejíž účet jedná osoba, která zboží z celního území Unie přepravuje;

c) osoba, která nese odpovědnost za přepravu zboží před jeho výstupem z celního území Unie.

3. Zboží, které má opustit celní území Unie, podléhá podle okolností:

a) vrácení nebo prominutí dovozního cla;

b) platbě vývozních náhrad;

c) výběru vývozního cla;

d) formalitám vyžadovaným podle platných právních předpisů s ohledem na další poplatky;

e) použití zákazů a omezení, včetně kontrol zaměřených na prekurzory omamných látek, na zboží porušující některá práva duševního vlastnictví a na hotovost, odůvodněných mimo jiné veřejnými mravy, veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin, ochranou životního prostředí, ochranou národních kulturních statků, jež mají uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, a ochranou průmyslového nebo obchodního vlastnictví, jakož i provádění opatření na zachování a řízení rybolovu a obchodněpolitických opatření.

4. Celní orgány výstup zboží povolí, pokud dotyčné zboží opustí celní území Unie ve stejném stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku:

a) přijetí celního prohlášení nebo prohlášení o zpětném vývozu; nebo

b) podání výstupního souhrnného celního prohlášení.

Článek 268 - Svěření prováděcích pravomocí

Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro výstup uvedený v článku 267.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 odst. 4.

KAPITOLA 3 - Vývoz a zpětný vývoz

Článek 269 - Vývoz zboží Unie

1. Zboží Unie, které má opustit celní území Unie, se propustí do režimu vývozu.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na žádné z následujícího zboží Unie:

a) zboží propuštěné do režimu pasivního zušlechťovacího styku;

b) zboží, které opustilo celní území Unie poté, co bylo propuštěno do režimu konečného užití;

c) zboží dodané při osvobození od DPH nebo spotřební daně v režimu dodávek v letadle nebo na lodi bez ohledu na místo určení daného letadla či lodi, pro něž se vyžaduje doklad o dodání;

d) zboží, které bylo propuštěno do režimu vnitřního tranzitu;

e) zboží, které bylo dočasně vyvezeno z celního území Unie podle článku 155.

3. Formality související s celním prohlášením pro vývoz stanovené v celních předpisech se použijí v případech uvedených v odstavci 2 písm. a), b) a c).

Článek 270 - Zpětný vývoz zboží, které není zbožím Unie

1. Zboží, které není zbožím Unie a které má opustit celní území Unie, podléhá prohlášení o zpětném vývozu, které se podá příslušnému celnímu úřadu.

2. Články 158 až 195 se použijí na prohlášení o zpětném vývozu.

3. Odstavec 1 se nevztahuje na žádné z následujícícho zboží:

a) zboží, které bylo propuštěno do režimu vnějšího tranzitu a které se přes celní území Unie pouze přepravuje;

b) zboží překládané ve svobodném pásmu nebo z něj přímo zpětně vyvezené;

c) dočasně uskladněné zboží, které je zpětně vyvezeno přímo z dočasného skladu.

KAPITOLA 4 - Výstupní souhrnné celní prohlášení

Článek 271 - Podání výstupního souhrnného celního prohlášení

1. Má-li zboží opustit celní území Unie a není podáno celní prohlášení nebo prohlášení o zpětném vývozu jakožto prohlášení před výstupem zboží, podá se u celního úřadu výstupu výstupní souhrnné celní prohlášení.

Celní orgány mohou dovolit podání výstupního souhrnného celního prohlášení u jiného celního úřadu, jestliže tento úřad nezbytné údaje neprodleně sdělí nebo poskytne elektronickou cestou celnímu úřadu výstupu.

2. Výstupní souhrnné celní prohlášení podává dopravce.

Aniž jsou dotčeny povinnosti dopravce, může výstupní souhrnné celní prohlášení místo něj podat jedna z těchto osob:

a) vývozce nebo odesílatel nebo jiná osoba, jejímž jménem nebo na jejíž účet dopravce jedná;

b) každá osoba, která je schopny dotčené zboží předložit nebo zajistit jeho předložení celnímu úřadu výstupu.

3. Celní orgány mohou povolit, aby k podání výstupního souhrnného celního prohlášení byly použity obchodní, přístavní nebo přepravní informační systémy, pokud tyto systémy obsahují údaje, které jsou pro toto prohlášení nezbytné, a tyto údaje jsou k dispozici ve stanovené lhůtě předtím, než zboží opustí celní území Unie.

4. Celní orgány mohou povolit, aby bylo místo výstupního souhrnného celního prohlášení podáno oznámení a zajištěn přístup k údajům výstupního souhrnného celního prohlášení v počítačovém systému hospodářského subjektu.

Článek 272 - Změna a zrušení platnosti výstupního souhrnného celního prohlášení

1. Deklarantovi se na žádost může povolit, aby změnil jeden nebo více údajů uvedených v již podaném výstupním souhrnném celním prohlášení.

Změnu však nelze provést poté, co:

a) celní orgány informovaly osobu, která výstupní souhrnné prohlášení podala, o svém záměru provést kontrolu zboží;

b) celní orgány zjistily, že jeden nebo více údajů výstupního souhrnného celního prohlášení jsou nesprávné nebo neúplné;

c) celní orgány již povolily výstup zboží.

2. Neopustí-li zboží, pro něž bylo podáno výstupní souhrnné celní prohlášení, celní území Unie, celní orgány zruší platnost tohoto prohlášení v těchto případech:

a) na žádost deklaranta; nebo

b) do 150 dnů od podání prohlášení.

Článek 273 - Svěření prováděcích pravomocí

Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro:

a) podávání výstupního souhrnného celního prohlášení podle článku 271;

b) změny výstupního souhrnného celního prohlášení podle čl. 272 odst. 1 prvního pododstavce;

c) zrušení platnosti výstupního souhrnného celního prohlášení podle čl. 272 odst. 2.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 odst. 4.

KAPITOLA 5 - Oznámení o zpětném vývozu

Článek 274 - Podání oznámení o zpětném vývozu

1. Pokud zboží, které není zbožím Unie a je uvedeno v čl. 270 odst. 3 písm. b) a c), opustí celní území Unie a u tohoto zboží je upuštěno od povinnosti podat výstupní souhrnné celní prohlášení, podá odpovědná osoba oznámení o zpětném vývozu.

2. Oznámení o zpětném vývozu podává u celního úřadu výstupu zboží osoba odpovědná za předložení zboží na výstupu podle čl. 267 odst. 2.

3. Oznámení o zpětném vývozu obsahuje údaje nezbytné pro vyřízení režimu svobodného pásma nebo ukončení dočasného uskladnění.

Celní orgány mohou povolit, aby k podání oznámení o zpětném vývozu byly použity obchodní, přístavní nebo přepravní informační systémy, pokud tyto systémy obsahují údaje, které jsou pro toto oznámení nezbytné, a tyto údaje jsou k dispozici předtím, než zboží opustí celní území Unie.

4. Celní orgány mohou povolit, aby místo podání oznámení o zpětném vývozu, bylo podáno oznámení a poskytnut přístup k údajům oznámení o zpětném vývozu v počítačovém systému hospodářského subjektu.

Článek 275 - Změna a zrušení platnosti oznámení o zpětném vývozu

1. Deklarantovi může být na žádost povolena změna jednoho nebo více údajů v oznámení o zpětném vývozu po jeho podání.

Změnu však nelze provést poté, co:

a) celní orgány informovaly osobu, která oznámení o zpětném vývozu podala, o svém záměru provést kontrolu zboží;

b) celní orgány zjistily, že jeden nebo více údajů v oznámení o zpětném vývozu jsou nesprávné nebo neúplné;

c) celní orgány již povolily výstup zboží.

2. Neopustí-li zboží, pro něž bylo podáno oznámení o zpětném vývozu, celní území Unie, celní orgány zruší platnost uvedeného oznámení v každém z těchto případů:

a) na žádost deklaranta; nebo

b) do 150 dnů od podání oznámení.

Článek 276 - Svěření prováděcích pravomocí

Komise stanoví v prováděcích aktech postupy pro:

a) podávání oznámení o zpětném vývozu podle článku 274;

b) změny oznámení o zpětném vývozu podle čl. 275 odst. 1 prvního pododstavce;

c) zrušení platnosti oznámení o zpětném vývozu podle čl. 275 odst. 2.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 285 odst. 4.

KAPITOLA 6 - Osvobození od vývozního cla

Článek 277 - Osvobození od vývozního cla pro dočasně vyvezené zboží Unie

Aniž je dotčen článek 259, je zboží Unie, které je dočasně vyvezeno z celního území Unie, osvobozeno od vývozního cla pod podmínkou jeho zpětného dovozu.

 

celní kodex evropské unie - článek 9/10